عملیات والفجر 8

در فاصله صدور قطعنامه 540 تا قطعنامه 582 چندین عملیات دیگر توسط نیروهاىایران صورت گرفت که مهمترین آنهاعملیات والفجر 8بود که در تاریخ 20/11/64در منطقه فاو آغاز و منجربه تصرف شهر فاو در خاک عراق و قسمتهاى دیگرى از منطقه مربوطه به وسعت 700 کیلومترمربع گردید.

والفجر 8، یکى از موفق ترینعملیاتهاى جنگى ایران بود کهآثار نظامى، سیاسى و روانى مهمى بر عراق و منطقه و حتى معادلات جهانى در قبال جنگگذاشت. با اینعملیاتارتباط دریایى مستقیم عراق با خلیج فارس ‍ قطع شد و نیروهاى ایران به بصره و مرزعراق با کویت نزدیک شدند.

اثر اینعملیات آن چنان بود که چندروز پس از آن، شوراى امنیت به درخواست عراق و سایر اعضاى گروه هفت اتحادیه عربتشکیل جلسه داد.

جلسات شورا دو هفته به طولانجامید و طى آن عده اى از اعضاى اتحادیه عرب و نیز دبیرکل اتحادیه (شاذلى قلیبى ( در سخنرانیهاى خود ایران را متجاوز خواندند و خواستار اجراى فصل هفتم منشور درمورد جمهورى اسلامى ایران شدند. ایران در بحثهاى شورا شرکت نکرد ولى نظرات خود رابه طور مستقیم از طریق دبیر کل و بعضى از اعضاى شورا مطرح کرد.

به هر حالقعطنامه اى که در اصل توسط گروه اتحادیه عرب پیشنهاد شده بود، با تغییراتى درعبارات و کلمات در تاریخ 24 فوریه 1986 (5/12/1364) در جلسه 2666 شورا به اتفاق آراو به نام قطعنامه 582 تصویب گردید.

در بند چهارم این قعطنامه آمده بود:

 - شورا درخواست دارد که مبادله اسراى جنگى ظرف مدت کوتاهى پس از توقف مخاصمات باهمکارى کمیته بین المللى صلیب سرخ انجام گیرد.

براى اولین بار بود که مسالهاسراى جنگى مطرح مى شد و علت آن افزایش ‍ تعداد اسراى عراقى نسبت به تعداد اسراىایرانى بود.

این قعطنامه نیز همانند قعطنامه هاى قبلى جنبه توصیه داشت. فاصلهزمانى صدور قطعنامه 552 تا قطعنامه 582 یک سال و هشت ماه و بیست و پنج روز و تاقطعنامه 540 دو سال و 3 ماه و 26 روز است .

در خلال این مدت طولانى، چندین عملیاتنظامى از سوى ایران

/ 0 نظر / 28 بازدید