برنامه ریزی خود کنترل اسکینری

نام درس

پیش بینی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنجشنبه

جمعه

جمع تفکیکی

جمع کل

معلم وکلاس

نمره تراز

حسابان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فیزیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید