بمب نوترونی چیست؟

همچنین بمب نوترونی کلاهک تابشافزایش یافته نامیده می شود . بمب نوترونی نوع خاصی از سلاح گرما هسته ای کوچک اسـتکه حـداقل انفجار و حـرارت را تولید می کنـد ، ولی مقـدار زیادی تابش کشنده آزاد میکند . بمب نوترونی اثرات حرارتی و انفجاری ایجاد می کند که محدود به ناحیه ای اسـتکه فقط شعاع چند صد یارد دارد . ولی در ناحیه ای نسبتاً بزرگتر ، موج گسترده ای ازنوترون و تابش گاما رها می شود ، که قادر است در زره یا چند فوت در خاک نفوذ کند . این تابش برای بافت زنده بی نهایت مخرب است . به دلیل برد کوتاه تخریب و فقدان اثردراز مدت ، بمب نوترونی در مقابله با تانک و تشکیلات پیاده نظام در میدان نبردبسیار مؤثر است ولی شهرها یا مراکز جمعیتی که چند مایل دورتر هستند را به خطر نمیاندازد . بمب نوترونی ممکن است با یک موشک لانس حمل شود یا با توپ هویتزر8 اینچی ( 200 میلیمتری ) پرتاب شـود ، یا احتمال حمله هوایی به وسیله هواپیما وجود دارد.

در نمونه های استراتژیک ، بمب نوترونی اثر بازدارندگی تئوریک دارد : ممانعتاز حمله زرهی زمینی که بیم ضد حمله بمب نوترونی وجود دارد . این بمب خـدمه تانکدشمن را در آن ( در دقیقه ) ناتوان می کند ، و در ظرف چند روز می کشد . ایالاتمتحده تولید این بمب را در سال 1978 به تعویق انداخت و در سال 1981 تولید آن را ازسرگرفت ( متن فوق ترجمه می باشد ) .
بمب های نوترونی
بمب های نوترونی ، که به طور بسیار صریحی به عنوان کلاهک های تابشافزایش یافته ( ER ) اشاره دارند ، سلاح های گرماهسته ای کوچکی هستند که انفجارنوترون هـای تولید شده تـوسـط واکـنـش گـداخـت به طور عمدی به درون سـلاح جـذب نمیشود ، بلکه اجازه فرار می یابند . انفجار شدید نوترون های پر انرژی اصولاً یکمکانیزم مخرب و ویرانگر است . نوترون ها نسبت به سایر تابش ها بیشتر نفوذ می کنند ،بنابراین اکثر مواد حافظی که عملکرد خوبی در مقابل اشعه های گاما دارند ، تقریباًکارکرد خوبی در برابر نوترون ها ندارند . اصطلاح تابش افزایش یافته فقط به انفجارتابش یونیزه کننده که در لحظه انفجار آزاد می شود ؛ اشاره دارد و به افزایش تابشباقیمانده در ریزش اتمی ربطی ندارد .

ایالات متحده بمب های نوترونی را جهتاستفاده به عنوان سلاح های استراتژیک ضد موشک و نیز سلاح های تاکتیکی علیه نیروهایزرهی تولید کرده است . به عنوان مثال یک سلاح ضد موشک تابش افزایش یافته سلاحی استکه برای حراست از انبارهای موشک بالستیک قاره پیمای ایالات متحده ، با وارد کردنخسارت به ترکیبات هسته ای کلاهک های شوروی به وسیله وارد کردن کلاهک دارای شارنوترونی قوی ، تولید شده بود . بمب های نوترونی تاکتیکی اصولاً جهت کشتن سربازانیاست که توسط زره محافظت می شوند . خودروهای زرهی در برابر انفجار و تابش گرماییسـلاح های هسته ای بی نهایت مقاوم هستند ، بنابراین برد مؤثر یک سلاح هسته ای درمقابل تانک ها به وسیله برد کشندگی تابش تعیین می شـود ، هرچند این برد به وسیلهزره کاهش مـی یابد . با انتشار مقادیر زیادی تابش کشنده از نوع بسیار نافذ ، کلاهکهای تابش افزایش یافته برد کشندگی بازدهی معین یک کلاهک هسته ای در مقابل اهدافزرهی را بیشینه می کنند .

مسأله ای که در استفاده از تابش به عنوان سلاح ضدنفر تاکتیکی به وجود می آید این است که سبب ناتوانی سریع هدف می شود ، یک دز تابشیکه چندین برابر حدود کشندگی است بایستی اعمال شود . یک دز تابشی 600 رادی معمولاًکشنده به حساب می آید ( این دز لااقل نصف کسانی را که در معرض آن قرار گرفته اند ،می کشد ) ، ولی برای چندین ساعت اثر قابل ملاحظه ای ندارند . بمب های نوترونی برایآزاد کردن دز 8000 رادی جهت ایجاد ناتوانی فوری و پایدار در نظر گرفته می شوند . یـک کـلاهـک تابش افزایش یافته یک کیلوتنی قادر است ناتوانی پایدار و فوری را جهتخدمه تانک تی ـ 72در برد 690 متری ایجاد کند ، که با برد 360 متری برای یک بمبشکافتی محض برابری می کند . برای یک دز 600 رادی محض فو

/ 1 نظر / 460 بازدید
نغمه

متنتونو کامل تر کنید