انواع بمب های هسته ای

همین خاطر براىتهیه مقدار مورد نیاز اورانیوم 235 براى ساخت بمب، به مقدار زیادى از اورانیومطبیعى نیاز است. در عین حال ایزوتوپ هاى 235 و 239 اورانیوم به روش هاى شیمیایىقابل جداسازى نیستند؛ چرا که از لحاظ شیمیایى یکسانند. بنابراین دانشمندان پروژهمنهتن قبل از ساختن بمب باید مسئله دیگرى را حل مى کردند؛ جداسازى ایزوتوپ هاىاورانیوم به روش هاى غیرشیمیایى. پژوهش ها همچنین نشان مى داد که پلوتونیوم239قابلیت شکافت هسته اى بالایى دارد. گرچه پلوتونیوم 239 یک عنصر طبیعى نیست و بایدساخته شود. رآکتورهاى هنفورد در واشینگتن به همین منظور ساخته شده اند.«
پسربچه»:Little boy یک بمب شلیکى

طرح «پسربچه» شامل تفنگىاست که توده اى از اورانیوم 235 را به سمت توده دیگرى از این ایزوتوپ شلیک مى کند. به این ترتیب یک جرم فوق بحرانى تولید مى شود. نکته اساسى که حتماً باید رعایت شوداین است که این توده ها باید در زمانى کوتاه تر از حدفاصل بین شکافت هاى خود بهخودى در کنار هم نگه داشته شوند. به محض اینکه دو توده اورانیوم در کنار هم قرارگرفتند، ناگهان چاشنى توده اى از نوترون ها را تولید مى کند و زنجیره واکنش ها آغازمى شود. با ادامه این زنجیره، انرژى مدام افزایش مى یابد تا بمب به سادگى و خودبهخود منفجر شود.1-
در دنباله پلیسه بردارى
۲- مخروط دم
۳- لوله هاى ورود هوا
۴- چاشنى فشار هوا
۵- محفظه پوشش محافظ سربى
۶- بازوى چاشنى
۷- سرانفجارى
۸- چاشنى انفجارى معمول
۹- اورانیوم 235 (گلوله)
۱۰- سیلندر توپ
۱۱- اورانیوم 235 (هدف) با مخزن
(
منعکس کنندهنوترون درست این بالا است)
۱۲- میله هاى کنترل فاصله
۱۳- فیوزها«
مرد چاق»Fat man : بمب انفجار درونى

شکافت خودبه خودىپلوتونیوم 239 آنقدر سریع است که بمب تفنگى (پسربچه) نمى تواند دو توده پلوتونیومرا در زمانى کوتاه تر از حد فاصل شکافت ها کنار هم نگه دارد. بنابراین براىپلوتونیوم باید نوع دیگرى از بمب طراحى شود. قبل از سوارکردن بمب، چند نوترونسرگردان رها مى شوند تا زنجیره واکنش پیش رس را آغاز کنند. این زنجیره موجب کاهش

/ 0 نظر / 31 بازدید