احادیث وجوب ترس از خدا

111 - حمزه بن حمران گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که مىفرمود: بخشى از خطبه هاى رسول خدا صلى الله علیه و آله که حفظ شده است این است کهحضرت فرمود: اى مردم ! همانا براى شما نشانه هایى است پس از آن نشانه ها باخبر شویدو همانا براى شما نهایت و پایانى است پس آنجا باز ایستید (یا پس آن نهایت رابشناسید و از آن آگاه باشید)، آگاه باشید که مومن بین دو ترس عمل مى کند: یکى بینزمانى که سپرى شده است و او نمى داند که خداوند درباره زمان گذشته با او چه مى کندو دیگرى بین زمانى که باقى مانده است و او نمى داند که خداوند چه حکمى در آن روا مىدارد پس باید بنده مومن از نفس خود براى خود و از دنیاى خود براى آخرتش (توشه ) گیرد و در جوانى پیش از پیرى و در زندگانى پیش از مرگ (زاد و توشه فراهم کند)، پسسوگند به آن کسى که جان محمد صلى الله علیه و آله در دست اوست بعد از این دنیا بازگشتنى نیست و خانه اى جز بهشت یا دوزخ پس از این وجود ندارد.
حدیث :
112 -
عن ابى عبدالله علیهالسلام قال : المومن بین مخافتین ذنب قد مضى لایدرى ما صنع الله فیه و عمر قد بقىلایدرى ما یکتسب فیه من المهالک فلا یصبح الا خائفا و لا یصلحه الا الخوف .
ترجمه :
112 -
امامصادق علیه السلام فرمود: مومن همواره بین دو ترس گرفتار است : یکى گناهى که گذشتهاست و او نمى داند که خداوند در مورد آن گناه با او چه مى کند و دیگرى عمرى کهمانده است و او نمى داند که چه چیزى از مهالک را در آن کسب مى کند پس مومن صبح نمىکند مگر با حالت خوف و جز خوف نیز او را اصلاح نخواهد کرد.
حدیث :
113 -
عن ابى عبدالله علیهالسلام فى قول الله عزوجل : (و لمن خاف مقام ربه جنتان ) قال : من علم ان الله یراهو یسمع ما یقول و یعلم ما یعمله من خیر او شر فیحجزه ذلک عن القبیح من الاعمال فذلکالذى خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى .
ترجمه :
113 -
در مورد قول خداى عزوجل(و براى آن کس که از مقام و مرتبه الهى ترسان است دو بهشتخواهد بود) (61). امام صادق علیه السلام فرمود: کسى که بداندخداوند او را مى بیند و سخن او را مى شنود و اعمال خیر و شر او را مى داند اینآگاهى او را از ارتکاب اعمال زشت باز مى دارد پس وى همان کسى است که از مقامپروردگارش ترسان است و نفس خود را از پیروى خواهش نفسانى از داشته است .
حدیث :
114 -
عنالهیثم بن واقد قال : سمعت اباعبدالله علیه السلام یقول : من خاف الله اخاف اللهمنه کل شى ء و من لم یخف الله اخافه الله من کل شى ء.
ترجمه :
114 -
هیثم بن واقد گوید: ازامام صادق علیه السلام شنیدم که مى فرمود: کسى که خدا ترس باشد خداوند خوف و هیبتاو را در همه چیز مى افکند و کسى که از خدا نترسد خداوند او را از همه چیز مىترساند.
حدیث :
115 -
عن جعفر بن محمد علیه السلام عن آبائه علیه السلام فى وصیه النبى صلى الله علیه وآله لعلى علیه السلام مثله و زاد: یا على ثلاث منجیات خوف الله فى السر و العلانیهو القصد فى الغنى و الفقر و کلمه العدل فى الرضا و السخط.
ترجمه :
115 -
از امام صادق علیهالسلام و ایشان از پدران بزرگوارش علیه السلام شبیه حدیث گذشته در ضمن وصایاىپیامبر اکرم صلى الله علیه و آله به على علیه السلام روایت شده است با اضافه اى کهعبارت است از: اى على ! سه چیز نجات بخش است : ترس از خداوند در نهان و آشکار، ومیانه روى در هنگام ثروت و تنگدستى ، و سخن عادلانه در هنگام خوشنودى و خشم .
حدیث :
116 -
قال

/ 0 نظر / 342 بازدید