سیستم رادار ضد موشک

منابع نظامی نزدیک بهپنتاگون اظهار می دارند که واشینگتن، رادار سیستم دفاع ضدموشکی X-band FBX-T را درظرف حداکثر شش ماه آینده تحویل اسرائیل خواهد داد، قبل از آنکه رئیس جمهور جدید درماه ژانویه به کاخ سفید وارد شود. این رادار، امکان دسترسی به برنامۀ پشتیبانیدفاعی از طریق ماهواره (DSP یا Defense Support Program) را فراهم می‏آورد و محلدقیق نقاط شلیک موشکهای زمین به زمین را مشخص می‏سازد. در چارچوب تحویل این سیستم،دولت بوش، اسرائیل را تا جایی که امکان داشته باشد، از حمله به مراکز اتمی ایرانمنع کرده است.

باراک در گفتگو با دیک چنی (معاون رئیس جمهوری)، رابرت گیتس (وزیر دفاع) و کاندولیزا رایس (وزیر خارجه)، در واشنگتن، در مورد تحویل این سیستم،به توافق های زیر دست یافتند:

(1)
سیستم رادار قابل حمل و نقل FBX-T ساختکمپانی رایتئون، با هدف پیش یابی و ردگیری دقیق اهداف و ثبت دقیق اطلاعات مربوطهساخته شده است، فضای موثر درگیری با موشکهای زمین به زمین را توسعه و بهبود میبخشد. مقامات ارشد ایالات متحده می گویند که این رادار قادر است شیء ای را که اززمین، هوا یا دریا شلیک شده و به اندازۀ توپ بیسبال است، از فاصله ای در حدود 4700کیلومتر تشخیص دهد. این رادار به اسرائیل امکان می‏دهد تا سیستم دفاع ضدموشکی آرو (Arrow) را جهت درگیری با موشکهای شهاب3 پرتابی از سمت ایران، از میانه های راهی کهدر حدود 11 دقیقه طول می کشد، وارد کارزار کند؛ به همین جهت، یک زمان بالقوۀ 5دقیقه ای جهت نجات مردم در برابر اصابت موشکهای ایران بدست می آید. این سیستم، نقصرادار گرین پاین را برطرف خواهد کرد. رادار گرین پاین تنها قادر است موشک پرتاب شدهاز سمت ایران را، پس از اینکه موشک وارد فضای مورد نظر خود جهت اصابت به هدفاسرائیلی گردید، آن را شناسایی کند.

(2)
سیستم رادار ایکس باند، زمان دسترسیبه اطلاعات ماهواره های پشتیبانی دفاعی ایالات متحده را افزایش می‏دهد که قادر بهنقطه گذاری محل دقیق شلیک موشکها می باشند. برای اسرائیل، زمانی در حدود 5.5 دقیقهپس از شلیک موشک شهاب در اختیار خواهد بود. دسترسی به اطلاعات ماهواره، پیش از این،تنها با درخواست رسمی دولت اسرائیل، شبیه به حمله سپتامبر گذشته به کوره اتمیسوریه، در اختیار قرار می گرفتند و دائمی نبودند.

منابع نظامی اظهار میدارند که این دسترسی دائم به اطلاعات ماهواره، در ادامۀ برچیدن حصارهایی است کهتاکنون به دلایلی، بحث های فراوانی برای امکان پذیر بودن آن در جریان بوده است. ازآنجا که بعید به نظر می‏رسد این سیستم تا پیش از ورود رئیس جمهوری بعدی به کاخ سفیددر دسترس قرار گیرد، به همین دلیل، باید به تایید وی نیز برسد. همچنین دولت بوش سعیدارد به نحوی از حملۀ خودسرانۀ اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران جلوگیریکند.

(3)
رضایت رسمی مقامات آمریکایی جهت بهینه سازی سامانۀ ضدموشکی آرو کهاساسن یک سیستم آمریکایی محسوب می‏شود. پروژۀ آرو 3 قادر بود هر نوع موشکی را درفضایی وسیع تر و مرتفع تر از گونۀ موجود یعنی آرو 2، ساقط کند و در برابر بمباراناتمی اقدام دفاعی انجام دهد. هنوز به درستی روشن نیست که آیا دولت ایالات متحدهتمایل دارد تکنولوژی لازم را جهت جایگزینی آرو با سیستم‏های آمریکایی در اختیاراسرائیل قرار دهد.

نتیجۀ دیدار وزیر دفاع اسرائیل از واشینگتن جهت ارتقاءتوانایی نظامی اسرائیل برای انجام یک حملۀ دفاعی بر ضد تاسیسات هسته ای ایران آنگردید که آمریکایی ها قول دادند سخت افزاری تحویل اسرائیل شود تا (به هنگام شلیکموشکهای زمین به زمین از سوی ایران) زمان بیشتری جهت دفاع و اقدام متقابل موجودباشد.

 

/ 0 نظر / 42 بازدید