نفاق از منظر فردی و اجتماعی

ان کان کبر علیک اعرضهم فان استطعت ان تبغنى نفقا فى الارض او سلمافى السماء فتاتیهم بایة(1)
اگر اعراض آنها برتو سنگین است ، چنانچه مى توانىنقبىدر زمین بزنى یانردبانى به آسمان بگذارى تا آیه و نشانه اى برایشان بیاورى ( پس چنین کن).
اصطلاح نفاق نیز با معناى لغوى آن ارتباط و پیوستگى دارد. چرا که نفاق دخولدر دین از درى و خروج از درى دیگر است و ملازم با دورویى و مخفى کارى : منافق همچونموش صحرایى در هر خطرى گریز گاهى مى جوید و در هر جایى رخنه مى کند و براى گریز ازنور حقیقت به تاریکیها پناه مى برد، غافل از آنکه این خداست که او را در تاریکیهارها کرده استو ترکهم فى ظلمات لا یبصرون(2)
ابن اثیر مى نویسد:
استعمالنفاقبه معناى مخفى کردن کفر و تظاهر به ایمان ، براى اولینبار در قرآن آمده و عرب از اسلام آن را به این معنا به کار نمى برده است . (3) به طور اجمالى مى توان گفت ، منافق به کسى یاجماعتى گفته مى شود که داراى جهت گیرى و فکرى ضد دینى باشند و خلاف آن را به مومنینابراز کنند.
اختصاص نفاق به انسان 
صعود به قله هاى سعادتبشر است ، همچنانکه سقوط به دره هاى شقاوت و نفاق نیز از جمله صفاتى است که معمولادر انحصار انسان مى باشد. در حیوانات غالبا از دو چهرگى و دورویى دیده نمى شود. اگرنشانه اى که در حیوان بروز مى کند، ناشى از همان حالتى است که دارد؛ اگر خوشحالشود، جست و خیز مى کند؛ اگر خشم کند، آثار خشم در صدایش ظاهر مى شود و اگر دردىاحساس نماید، ناله مى کند. توانایى نفاق ورزیدن از جمله ویژگیهاى مخصوص بشر است وناشى از قرار گرفتن عقل در مسیرى غیر از مسیر حقیقیش . تا جایى که انسان مى تواندبا کسى در نهایت درجه دشمنى باشد، ولى در برخورد با او منتهاى دوستى را نشاندهد.
رابطه نفاق با سایر رذایل اخلاقى 
نفاق گرچه خود یکى ازاوصاف خبیثه است ، اما چه بسیار از رذایل اخلاقى که در بستر نفاق نشو و نما مى کنندو استمرار نفاق این صفات را شدت مى بخشد و انسان را هرچه بیشتر به سوى قبایح ورذایل سوق مى دهد. دروغگویى ، صفتى است که شاید بیش از صفات دیگر در آیات قرآن دربیان اوصاف منافقین به آن اشاره شده است :
اذا جاءکالمنافقون قالوا نشهد انک لرسول الله ، و الله یعلم انک لرسوله و الله یشهد انالمنافقین لکاذبون(4)
هر گاه منافقین نزد تو آیند، مى گویند، ما گواهى مى دهیم که تو رسول

/ 1 نظر / 58 بازدید
رضا

آموزنده بود[دست]