نفاق

ان کانکبر علیک اعرضهم فان استطعت ان تبغنى نفقا فى الارض او سلما فى السماء فتاتیهم بایة(1)
اگر اعراض آنها بر تو سنگین است ، چنانچه مىتوانىنقبىدر زمین بزنى یا نردبانى به آسمان بگذارى تاآیه و نشانه اى برایشان بیاورى ( پس چنین کن ).
اصطلاح نفاق نیز با معناى لغوىآن ارتباط و پیوستگى دارد. چرا که نفاق دخول در دین از درى و خروج از درى دیگر استو ملازم با دورویى و مخفى کارى : منافق همچون موش صحرایى در هر خطرى گریز گاهى مىجوید و در هر جایى رخنه مى کند و براى گریز از نور حقیقت به تاریکیها پناه مى برد،غافل از آنکه این خداست که او را در تاریکیها رها کرده استوترکهم فى ظلمات لا یبصرون(2)
ابن اثیر مىنویسد:
استعمالنفاقبه معناى مخفى کردن کفر و تظاهربه ایمان ، براى اولین بار در قرآن آمده و عرب از اسلام آن را به این معنا به کارنمى برده است . (3) به طور اجمالى مى توان گفت ، منافق به کسى یاجماعتى گفته مى شود که داراى جهت گیرى و فکرى ضد دینى باشند و خلاف آن را به مومنینابراز کنند.
اختصاص نفاق به انسان 
صعود به قله هاى سعادتبشر است ، همچنانکه سقوط به دره هاى شقاوت و نفاق نیز از جمله صفاتى است که معمولادر انحصار انسان مى باشد. در حیوانات غالبا از دو چهرگى و دورویى دیده نمى شود. اگرنشانه اى که در حیوان بروز مى کند، ناشى از همان حالتى است که دارد؛ اگر خوشحالشود، جست و خیز مى کند؛ اگر خشم کند، آثار خشم در صدایش ظاهر مى شود و اگر دردىاحساس نماید، ناله مى کند. توانایى نفاق ورزیدن از جمله ویژگیهاى مخصوص بشر است وناشى از قرار گرفتن عقل در مسیرى غیر از مسیر حقیقیش . تا جایى که انسان مى تواندبا کسى در نهایت درجه دشمنى باشد، ولى در برخورد با او منتهاى دوستى را نشاندهد.
رابطه نفاق با سایر رذایل اخلاقى 
نفاق گرچه خود یکى ازاوصاف خبیثه است ، اما چه بسیار از رذایل اخلاقى که در بستر نفاق نشو و نما مى کنندو استمرار نفاق این صفات را شدت مى بخشد و انسان را هرچه بیشتر به سوى قبایح ورذایل سوق مى دهد. دروغگویى ، صفتى است که شاید بیش از صفات دیگر در آیات قرآن دربیان اوصاف منافقین به آن اشاره شده است :
اذا جاءکالمنافقون قالوا نشهد انک لرسول الله ، و الله یعلم انک لرسوله و الله یشهد انالمنافقین لکاذبون(4)
هر گاه منافقین نزد تو آیند، مى گویند، ما گواهى مى دهیم که تو رسولخدایى ، مى داند که تو رسول او هستى و خداوند گواهى مى دهد که منافقیندروغگویند.
دروغ نیز به فرموده پیشوایان معصوم کلید بسیارى از گناهان استو روایتى از پیامبر اکرم - صلى الله علیه وآله - آمده است که فرمودند:
اگر مومن لغزشهاى دیگرى را هم مرتکب شود هرگز اهل دروغ(5)
نمى شودسخن چینى رذیله دیگرى است که بانفاق توام مى شود و به فرموده حضرت باقر علیه السلام : بهشت برکسانى که کارشان نمیمه و سخن چینى باشد، حرام است . (6) از سوى دیگر منافق اهل غیبت است که کیفر آن ازبسیارى از گناهان دیگر شدیدتر است . (7) صفت دیگر منافق ، ایجادفتنه و آشوب است و به نص صریح آیات قرآن قبح فتنه از قتل نفس ‍ عظیم تر است : و الفتنة اشد من القتل . (8) همچنین منافق ریاکاراست و اعمال ریاکاران باطل مى باشد و اهل نفاق راهى جز به سوى دوزخ نخواهند داشت . (9) اما نکته مهمى که باید متذکر شد این است که نفاقهمچون بسیارى از اوصاف اخلاقى دیگر داراى شدت و ضعف مى باشد و مختص ‍ گروهى خاصنیست . این مرض قلبى از پنهانترین امراض و در عین حال از کشنده ترین آنهاست که ممکناست دامنگیر بسیارى از اهل ایمان نیز بشود پس لازم است هر کسى در درون خود به جستجوبپردازد و اگر ذره اى از این رذیله یا صفات توام با آن را مى بیند اقدام به درمانآن نماید که غفلت از این کار چه بسا که انسان را به خلود در آتش بکشاند.
سه اثر فردى نفاق 
در این صفات رذیله ، نفاق داراىعوارض بسیار خطرناکى مى باشد تا جایى که استمرار این صفت مى تواند سبب محرومیتانسان از رحمت الهى گردد و روزنه هاى هدایت را نیز به روى او ببندد. در این بخش بهچند مورد این آثار اشاره مى شود.
1 -
مهر خوردن بر قلب 
ازجمله آثار نفاق ، مهر خوردن بر قلب است . قرآن مجید در این زمینه مى فرماید: ذلک بانهم امنوا ثم کفروا فطبع على قلوبهم فهملا یفقهون(10) این به خاطر آنست کهنخست ایمان آوردند، سپس کافر شدند، از اینرو بر دلهایشان مهر نهاده شد و آنها رادرک نمى کنند.
در این آیه ، مهر خوردن بر قلب را نتیجه کفر بعد از ایماندانسته که به صورت نفاق ظاهر مى شود. در حدیث شریفى از امام باقر علیه السلام آمدهاست که : ان القلوب اربعه : قلب فیه نفاق و ایمان و قلب منکوسو قلب مطبوع و قلب ازهر اجرد؛....فاما القلب المطبوع فقلب المنافق و اما زهر فقلبالمومن .... و اما المنکوس فقلب المشرک(11)
همانا قلوب بر چهار قسم است :
1.
قلب داراىنفاق و ایمان
2.
قلب وارونه و مقلوب
3.
قلب مهر خورده و ظلمانى
4.
قلب نورانى و صافى
اما قلب مطبوع ظلمانى قلب منافق ،قلب نورانى قلب مومن و قلب واژگونه قلب مشرک است . چنانچه توجه دارید در این روایتنیز از قلب منافق با عنوانمطبوعیاد شده است . امامطبوعبه چه معناست ؟
در قدیم رسم بوده که هر جانامه محرمانه اى فرستاده مى شده ، براى اینکه نامه رسانان از محتواى آن اطلاع حاصلنکنند و در آن دخل و تصرفى ایجاد نشود، روى آن را مومیایى مى کردند و مهر مىنمودند. (12)
مهر خوردن قلب منافق نیز به تناسب همین معناست، زیرا قلب منافق نفوذناپذیر و از استماع سخن حق محروم است . چنانچه قرآن مىفرماید: و نطبع على قلوبهم فهم لایسمعون(13)
آرى هنگامى که انسان مرتکب گناهى مى شود،دراثر آن نقطه تاریکى بر لوح دلش ایجاد مى گردد و هر چه بر آن گناه اصرار بورزد، بههمان نسبت صفحه قلبش سیاه تر، مى شود، تا جایى که بواسطه رویگردانى از فرامین الهىو اشتغال به معصیت دیگر سخن حق در قلب او تاثیر نمى گذارد.
2 -
قبول نشدن استغفار 
در اثر صفت نفاق آنچنان کدورتى درروح منافق ایجاد نمى شود که بسیار بعید است به او اجازه بازگشت و توبه بدهد، بهطورى که حتى استغفار پیامبر خدا نیز در حق آنان مقبول نمى باشد.
استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهمسبعین مرة لن یغفر الله ذلک بانهم کفروا بالله و رسوله و الله لا یهدى القومالفاسقین(14)
(
اى پیامبر ) چهبراى ایشان ( منافقین ) آمرزش بخواهى و چه نخواهى تفاوتى نمى کند، خداوند هرگز آنانرا نخواهد آمرزید هر چند هفتاد مرتبه برایشان آمرزش بخواهى . این بدان جهت است کهآنها به خدا و رسولش ‍ کافر شدند و خداوند مردم فاسق را هدایت نمىکند.
در این آیه شریفه و آیات دیگر قرآن ، سخن از قبول نشدن استغفار براىمنافقین و توفیق نیافتن آنان براى توبه است و علت آن را نیز کفر ایشان مى داند کهدر نتیجه فاسق و از عبودیت خدا خارج شده اند و خدا نیز مردم فاسق را هدایت نمى کندو مغفرتش شامل ایشان نمى شود.
همچنین به کار بردنسبعین مرةبراى بیان صرف کثرت است نه از این جهت که اگر پیامبر - صلى الله علیه وآله - بیش از هفتاد بار براى آنها طلب آمرزش کند، بخشیده مى شوند. هرگز مراد آیه چنینتوهمى نیست . زیرا این آیات در اواخر عمر آن حضرت نازل شده است و در آن زمان ایشانبه غیر از آن شناخت باطنى به حسب ظاهر نیز دسیسه ها و کفر درونى منافقین را شناختهبوده اند. (15) نکته قابل ذکر، تاثیر استغفار پیامبران و اولیاىخدا و مومنین براى گناهکاران است که در چندین جاى قرآن به آن اشاره شده است . بسیارپیش مى آمده است که افراد گناهکار خدمت اولیاى خدا مى رسیدند و از آنها درخواست مىکردند تا برایشان طلب مغفرت نمایند.
هنگامى که جرم و جنایت فرزندان یعقوب علیهالسلام آشکار شد و با دیدگان خود دیدند که یوسف محبوس در چاه ، سر از امارت مصر درآورد، از کرده خود پشیمان شدند و به پیشگاه پدر رسیده ، گفتند:
یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین(16) اى پدر درباره ما طلب مغفرتنما که ما خطا کار بودیم .
و هنگامى که پدر آثار ندا

/ 67 نظر / 114 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ارکیده

♥•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•. ♥ ♥ دوســـ♥ـــت د اشتن وداشتن دوست !♥ ♥ دوســـ♥ـــت داشتن امری لحظه است ♥ ♥ اما ♥ ♥ داشتن دوســـ♥ـــت استمرار لحظه های♥ ♥ دوســـ♥ـــت داشتن است!…. ♥ ♥ ¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨` ♥ ❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀ سلام عزیزم وبلاگ خیلی جالب و قشنگی داری به منم سر بزن . خوشحال میشم راستی یه لطفی کن . وقتی اومدی وبلاگم یکی دوبار روی عکسای بالا کلیک کن مر30 گلم موفق باشی [گل][گل]

دبیرخانه بخش رسانه های دیجیتال جشنواره نور

با سلام احتراما، به استحضار می رساند دومین جشنواره بین المللی وبلاگ نویسی عفاف و حجاب (یادداشت محور، وبلاگ محور، پادکست و فتوبلاگ) در حال برگزاری است . شما می توانید حتی با ثبت یک یادداشت مرتبط با عفاف و حجاب حداكثر تا 15 آبان ماه در جشنواره شرکت نمایید. با احترام کمیته رسانه های مجازی دومین جشنواره تولیدات عفاف و حجاب (نور)‏ http://members.noorfest.ir

باراک اوباما

دوست عزیز سلام. برای افزایش رنک مطالب سایت باراک اوباما دات آی آر در موتورهای جستجو و متعاقباً بیشتر دیده شدن مطالب این سایت توسط کاربران انگلیسی زبان، در صورت امکان لینک یا بنر سایت اوباما را در وبلاگ خود قرار دهید ... با سپاس از توجه شما

بازاریاب

دوست عزیز سلام اگر تمایل دارید مدیریت قوی تری بر وبلاگ خود داشته باشید،امکانات بیشتری به مخاطبین خود ارائه نمایید و یا یک گام بزرگ برای ورود به دنیای وب مستران بردارید ما توصیه می کنیم همین امروز از امکانات رایگان ارائه شده توسط تیم اندیشه ی برتر نهایت بهره را ببرید و با تبدیل وبلاگ خود به وب سایت خواسته های خود را محقق کنید. هم اکنون اقدام کنید و از امکانات دامین و هاست رایگان برخوردار شوید http://designer.moshakhasat.com همچنین در صورتی که تمایل دارید از طریق وبلاگ خود کسب درآمد کنید آدرس زیر را نیز حتما ملاحظه بفرمایید http://www.moshakhasat.com/index.php?route=information/information&information_id=9 با تشکر 1345414981.22

موفقیت در کمین شماست

امروز گامی برای موفقیت برداشته اید؟ مجموعه ی آموزشی سریع خوانی همراه با نرم افزار ارائه شده توسط استاد بزرگ کتاب خوانی جهان مجموعه ی 7 راز بزرگ انگیزه مجموعه ی آموزشی استفاده از قدرت حافظه مجموعه ی آموزشی استفاده بهینه از شرایط بد و بدشانسی ها مجموعه ی آموزشی تفکر تحول برانگیز مجموعه ی آموزشی تمرکز جادویی مجموعه ی آموزشی راه های اجرایی کسب ثروت مجموعه ی آموزشی مثبت اندیشی و اعتماد به نفس مجموعه ی آموزشی پیروزی در تعاملات روزانه بسته ی آموزشی نکات طلایی برای موفقیت دانشجویان بسته ی آموزشی نکات طلایی در صحبت کردن با کودکان زود دیر می شود 1675366850

پایگاه مراکز و هیئات مذهبی و فرهنگی

سایت گهر : پایگاه مراکز و هیئات مذهبی و فرهنگی امکانات سایت : 1) گُهر SMS : پنل شخصی ودائمی سامانه ارسال پیامک باعضویت رایگان شما می توانید برای وبلاگ یا سایت یا دفتر و مرکز یا هیئت خودو.... یک سامانه پیامکی رایگان راه اندازی کنید 2) اتاق چت و گفتمان : میزبان دل نوشته ها ، اشعار و sms های مذهبی ، اعتقادی و احساسی شما همچنین امکان چت کردن با تمام بچه هیئتی های آنلاین 3) تابلوی اعلانات : محل نوشتن و درج زمان ، مکان و اطلاعیه هیئت و ... شما امکان مشاهده زمان ، مکان و اطلاعیه سایر هیئات و مداحان 4)دانلود کده گُهر : دانلود ( دریافت ) مراسمات مداحان ، سخنرانان و هیئات مشهور دانلود نرم افزار ها و کلیپ های مذهبی ( موبایل و کامپیوتر) 5) زیارتگاه مجازی گُهر : برنامه تصاویر سه بعدی و پخش زنده و مستقیم از کلیه اماکن مقدسه 6) درسایه بزرگان : پاسخ به شبهات+معرفی اصحاب ائمه و علما+پایگاه اینترنتی مراجع و علما 7)تبلیغات محصولات و فروشگاه و... مذهبی و فرهنگی 8)... جهت تبادل لینک ، ثبت نام و استفاده از امکانات به سایت زیر مراجعه کنید حتما به سایرین هم اطلاع رسانی فرمایید : الف) بهترین را اطلاع رسانی قرار دادن لوگو ابز

mohammadi

سلام... وبلاگ خوبي داريد به سايت ما هم سر بزنيد www.farhangkala,ir

نمايشگاه هاست www.hostexhibition.com

با سلام به شما دوست عزيز : از سايت من ديدن کنيد براي شما يک پيشنهاد خوب دارم تبديل و بلاگ شما به سايت دائمي هاستينگ رايگان هديه ما به شما با من در تماس باشين يا هو اي دي host_iran هاست,هاست رايگان,هاستينگ,فروش هاست,خريد هاست,سرور مجازي,وي پي اس ---------------------------------------------------- يک سايت جديد براي اپلود فايل ها و عکس ها بدون محدوديت مي توانيد عضوش بشين و تا يک ترا بايت فضاي رايگان داشته با شيد تازه در ازاي دانلود هر فايلتون هم و يا معرفي زير گروه که عضو ويزه سايت شوند پول در بيارين و تا روزانه 20 دلار در امد داشته باشين .... براي دانلود از لينک هاتون لينک مستقيم تو وبلاگتون بزاريد و کلي امکانات ديگه دوست داشتين حتما به ما سر بزنيد updap.com با تشکر[گل] [گل]

صدف

سلام. خوبين؟ طاعاتتون قبول. منم يه وب با موضوع موفقيت دارم. خوشحال ميشم نظر شما رو هم در مورد مطالبش بدونم :)