فرکانس در انالیز مودال

رسیدن از مدل پاسخ به مدل مودالهمان Model Testingاست که با تحریک یک درجه آزادی و گرفتن پاسخ در همان یا یک درجهآزادی دیگر انجام میشود مدل پاسخ به صورت جملات FRF (Frequency Response Function) است. اندازهگیری FRF مستلزم اندازهگیری همزمان تحریک و پاسخ است. اندازهگیرینیروی تحریک در خیلی از موارد غیر ممکن یا سخت است. در سازه هایی که تحریکدر اثرنیروی داخلی، تحریک آلوستیک و …باشد FRFقابل اندازهگیری نیست.
تعداد پیکهانشان دهنده تعداد درجات آزادی سیستم است.
در اندازهگیری دو محدودیت وجوددارد:
۱) تمام فرکانسهای طبیعی را نمیتوان اندازه گرفت.
۲) به بعضی درجاتآزادی دسترسی نداریم.
پس ماتریسهای ما معمولاً مربعی نیستند.
ماتریسهایمودال، قطری و سادهاند پس میتوان از مدل مودال در کنترل یک PLANT استفادهکرد.
مراحل یک تست مودال :
۱) آماده سازی برای تست
۲) اندازهگیریمناسب
۳) تحلیل اطلاعات
کاربردهای آنالیز مودال:
الف) عیب یابی
ب) مقایسه مدل ریاضی و نتایج تجربی به منظور اصلاح مدل
ج) اصلاح ساختاری (با داشتنمدل میتوان اصلاح را روی مدل انجام داد)
د) حساسیتیابیSensitivityAnalysis (برعکس قبلی است یعنی مثلاً میخواهیم یک فرکانس طبیعی سیستم را به تأخیر بیندازیم چهتغییراتی در مدل فیزیکی باید اعمال شود تا به خواسته خود برسیم.)
ذ) کاهش مدل ModelReduction
درجات آزادی را Master (اندازه

/ 0 نظر / 168 بازدید