همه چیز دزباره فیزیک

فیزیک، مطالعه بر ماده و انرژى و کاوش دریافتن قوانینى است کهرفتار آنها را مشخص مى کند. در حالى که شیمیدانان عنصرها و ترکیب ها را مطالعهمى کنند فیزیکدانان به مطالعه نیروهایى مى پردازند که عنصرها را به وجود مى آورند وبا هم ترکیب و یا از یکدیگر جدا مى کنند. در حالى که اخترشناسان اجرام فضایى رامطالعه مى کنند، فیزیکدانان نیروهایى را مطالعه مى کنند که این اجرام را اینگونهشکل بخشیده اند و قوانینى را بررسى مى کنند که بر حرکت آنها در فضا حاکمهستند.
فیزیکدان ها مى خواهند بدانند که چه چیزى سبب مى شود که اتم ها به یکدیگرپیوند یافته و کهکشان ها از هم جدا هستند. براى درک همین مطالب است که نیروهایىمانند گرانش و پدیده هایى چون حرکت، مغناطیس، الکتریسیته و انرژى هسته اى را آزمایشو بررسى مى کنند.
بسیارى از بزرگترین فیزیکدانان جهان، همچون فین من تحقیقاتعلمى را دنبال مى کنند و به تدریس آنها مى پردازند. در حالى که گروه دیگرى ازفیزیکدانان در صنایع، طراحى شبکه هاى ارتباطى برتر، نیروگاه هاى با بازده بالا،ساختمان هاى امن تر و کارخانه هاى اتومبیل سازى، کشتى سازى و هواپیماسازى بسیارپیشرفته اى که مقاومت هوا بر آن بسیار ناچیز است، کار مى کنند. بعضى از فیزیکدانانهم با پژوهشگران امور پزشکى همکارى مى کنند تا راه هاى جدیدى را براى کاوش در تنآدمى بیابند. ممکن است روزى فیزیکدانان راه هاى عملى را براى پرواز اتومبیل و قطاردر هوا به دست آورند و انرژى نامحدود، ارزان و پاک را در اختیار همگان قرار دهند. این موارد فقط شمارى از فرصت هاى بى شمار عملى است که راه آن براى فیزیکدانانامروزى باز شده است.

علم فیزیک

علم فیزیک رفتار و اثر متقابل ماده و نیرو را مطالعه می کند.مفاهیم بنیادی پدیدههای طبیعی تحت عنوان قوانین فیزیک مطرح می شوند.این قوانین به توسط علوم ریاضیفرمول بندی می شوند به طوریکه قوانین فیزیک و روابط ریاضی با هم در توافق بوده ومکمل هم هستند.و دو تایی قادرند کلیه پدیده های فیزیکی را توصیف نمایند.


تاریخ فیزیک


ریشه هاى فیزیک را بهعنوان یک علم حداقل از حدود ۲۶۰۰ سال پیش مى توان ردیابى کرد. در آن زمان بود کهفیثاغورث، فیلسوف یونانى هماهنگى میان صوت تارها را در آلت موسیقى کشف کرد و آن رابه صورت یک رابطه ریاضى نشان داد. همین موضوع سبب شد که فیثاغورث به دنبال یافتنقانون هاى ساده ریاضى باشد که پدیده هاى طبیعى را به درستى تشریح نمایند،قانون هایى که حرکت یک ذره معلق در فضا تا کل سازوکار جهان را نشان دهند.

درحدود ۴۰۰ سال پیش از میلاد مسیح افلاطون و ارسطو نظر فیثاغورث را گسترش دادند. آنهانظمى را در گردش دایره اى ستارگان دیدند اما حرکت سیارات در خلاف جهت ستارگان و دورو نزدیک شدن آنها فکرشان را مغشوش کرد تا آن که در سال ۱۵۴۳ میلادى نیکلاى کپرنیکدانشمند لهستانى در فرضیه خود، با قراردادن خورشید به جاى زمین هماهنگى فیزیکى جهانرا عرضه کرد. در دهه اول ۱۶۰۰ میلادى یوهان کپلر دانشمند آلمانى دریافت که مسیرسیارات دایره نبوده بلکه به صورت بیضى است. او به مدد رصدها و مطالعات خودقانون هایى را به دست داد که سرعت  مدار و زمان  گردش هر سیاره را به طور دقیق بیانمى کرد.در حدود همان سال ها گالیله فیزیکدان ایتالیایى و رنه دکارت ریاضیدانفرانسوى موضوع حرکت را مورد مطالعه قرار دادند. آنها جدا از هم دریافتند که اگرجسمى در حرکت باشد مسیر آن خط راست است و با سرعت ثابت جابه جا مى شود مگر آن کهچیزى بر آن اثر کند یا نیرویى بر آن وارد شود. این فکر بنیاد قوانین حرکت بود که بهوسیله آیزاک نیوتن فیزیکدان انگلیسى به وجود آمد.نیوتن در سال ۱۶۸۷ کتاب «اصولریاضى فلسفه طبیعى» را نوشت. این کتاب یکى از متون بسیار مهم علمى است که تاکنوننوشته شده و راهنماى بسیارى از کارهاى علمى است که مورد پذیرش قرار گرفته است. دراین کتاب نیوتن سه قانون حرکت را مورد بحث قرار داده است: قانون اینرسى، قانون شتابثابت و قانون عمل و عکس العمل. در این کتاب «قانون گرانش جهانى» نیز ارائه شده است. این قانون براساس مشاهدات کپلر کشف و به صورت ریاضى فرمول بندى شد و نشان مى دهد کههر دو جسم با نیرویى که با حاصل ضرب جرم هاى آن نسبت مستقیم با مجذور فاصله آنهانسبت عکس  دارد یکدیگر را جذب مى کنند.نظرات نیوتن که شامل مطالعه حرکت اجسام ونیروهایى که بر آنها اثر مى کند، است اساس علم مکانیک شد و به نوبه خود مکانیک اساسفیزیک جدید شد.

/ 0 نظر / 32 بازدید