gloat

gloat

http://gloat.persianblog.ir

علم الهدی

علم الهدی

برای شادی روح شهدا صلوات محمدی ختم کن

علم الهدی

 
کاربر مهمان، خوش آمديد!   امروز  
 
فهرست اصلی
لینکهای سریع
صفحه اول
آرشیو
ایمیل
موضوعات

آرشیو مطالب

لینکستان
اگر می خواهید با وبسایت ما تبادل لینک کنید لینک ما را با نام " علم الهدی " قرار دهید و در بخش تماس با ما و یا نظرات لینک خود را قرار دهید.
آرشیو تماس با ما


انیشتین و شیعه

ﺁﻟﺒﺮت اﻳﻨﺸﺘﻴﻦ(ﻓﻮت ۱۹۵۵ م) در رﺳﺎﻟﻪ ی ﭘﺎﻳﺎنی ﻋﻤﺮ ﺧﻮد با ﻋﻨﻮان: "دی ارﮐﻠﺮونیگ" ‫1954 – ‪ "Die Erklarung - von: Albert Einsteinﻳﻌﻨﻲ:"بیانیه" ‫ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۹۵۴ ﺁن را در امرﻳﮑﺎ و به ﺁﻟﻤﺎنی نوشته


اﺳﺖ- اﺳﻼم را بر تمامی ادﻳﺎن ﺟﻬان ترﺟﻴﺢ میده و ﺁن را ﮐﺎملترﻳﻦ ومعقوﻟﺘﺮﻳﻦ دﻳﻦ می داند. اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ درﺣﻘﻴﻘﺖ هﻤﺎن نامه نگاری محرمانه اﻳﻨﺸﺘﻴﻦ با ﺁﻳﺖ اﷲ ‫اﻟﻌﻈﻤﻲ بروجردی اﺳﺖ ﮐﻪ توسط مترجمین ‫برﮔﺰﻳﺪﻩ ی شاﻩ اﻳﺮان محرمانه ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻳﻨﺸﺘﻴﻦ در اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ ‫"نظریه ی نسبت" ﺧﻮد را با ﺁﻳﺎتی ا  ﻗﺮﺁن ﮐﺮﻳﻢ و اﺣﺎدﻳﺜﻲ از (نهج ‫اﻟﺒﻼﻏﻪ) و بیش از هﻤﻪ (بحار الانوار) ﻋلامه مجلسی که از عربی به ‫انگلیسی توﺳﻂ ﺣﻤﻴﺪ رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی (ﻓﻮت۱۳۷۱ش) و...ترجمه و تحت نظر ‫ﺁﻳﺖ اﷲ بروجردی شرح می شده( تطبیق دادﻩ و نوشته ﮐﻪ هیچ جا در هیچ مدهبی ﭼﻨﻴﻦ اﺣﺎدﻳﺚ ﭘﺮ مغزی ﻳﺎﻓﺖ نمی شود و تنها اﻳﻦ مذهب شیعه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺎدﻳﺚ ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن ﺁن نظریه ی ﭘﻴﭽﻴدﻩ ی"نسبیت" ‫را اراﺋﻪ دادﻩ وﻟﻲ اﮐﺜﺮ دانشمندان نفهمسده اند. از آنجمله ﺣﺪﻳﺜﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼمه ی مجلسی در مورد معراج ﺟﺴﻤﺎنی رﺳﻮل اﮐﺮم)ص( نقل می کند ﮐﻪ: هنگام برﺧﺎﺳﺘﻦ از زمین دامن ﻳﺎ ﭘﺎی مبارک پیامبر‫ به ﻇﺮف ﺁبی می خورد و ﺁن ﻇﺮف واژﮔﻮن می ﺸﻮد. اما ﭘﺲ از اﻳﻨﮑﻪ پیامبر اﮐﺮم (ص) از معراج ﺟﺴﻤﺎنی باز می گردند مشاهده می کنند ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬشت اﻳﻦ هﻤﻪ زمان هﻨﻮز ﺁب ﺁن ﻇﺮف در ﺣﺎل رﻳﺨﺘﻦ روی
زمین اﺳﺖ ...اﻳﻨﺸﺘﻴﻦ اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ را از ﮔﺮانبهاترین بیانات ﻋﻠﻤﻲ ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن شیعه در زمینه ی "نسبیت ‫زمان" دانسته و شرح ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ مفصلی بر ﺁن می نویسد...هﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻨﺸﺘﻴﻦ در اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ "معاد ﺟﺴﻤﺎنی" ‫را از راﻩ ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ اثبات می کند (ﻋﻼوﻩ بر ﻗﺎنون ﺳﻮم نیوتون=ﻋﻤﻞ وﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ). او ﻓﺮمول رﻳﺎﺿﻲ معاد ﺟﺴﻤﺎنی را ﻋﮑﺲﻓﺮمول معروف "نسبیت ماده و انرژی" می داند:

‫‪M = E :C2 << M.C2 = E

ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ ﺣﺘﻲ بدن ما تبدیل به انرژی شده باشد دوبارهﻋﻴﻨﺎ" به ماده تبدیل شده و زنده ﺧﻮاهد شد
.
بطور ﺧﻼﺻﻪ: او می گوید: هر موﺟﻮدی دارای ﺣﻴﻄﻪ و مرز ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ ﺧﺎص ﺧﻮد اﺳﺖ (ﺣﻴﺰ ‫وﺟﻮدی) ﮐﻪ امکان ندارد با موﺟﻮد ﻳﺎ وﺟﻮد دﻳﮕﺮی اتحاد ﻳﺎ وﺣﺪت داشته ﻳﺎ بیابد...در رابطه با "ﻋﻘﻞ" ‫نیز با ﮐﻤﺎل شگفتی - اﻳﻨﺸﺘﻴﻦ نظریه ی اﺧﺒﺎرﻳﻮن شیعه را (ﮐﻪ ﻋﻘﻞ را نسبی می دانند و در ﺣﺮﻳﻢ شرع  ‫و دﻳﻦ ﺁن را بکار نمی برند) ﺻﺤﻴﺢ دانسته و می گوید: ﺣﻖ با اﺧﺒﺎری هﺎی شما  اﺳﺖ وهﻨﻮز زود اﺳﺖ ﮐﻪ ‫مردم اﻳﻦ را بفهمند.. در ادامه نیز ﻓﺮمول رﻳﺎﺿﻲ ﺧﺎﺻﻲ برای "ﻋﻘﻞ نظری بشر" اراﺋﻪ دادﻩ و ‫"نسبیت" ﺁن را اثبات می کند...
.

اﻳﻨﺸﺘﻴﻦ در اﻳﻦ ﮐﺘﺎب هﻤﻮارﻩ از ﺁﻳﺖ اﷲ بروچردی با اﺣﺘﺮام و به ﻟﻔﻆ"بروجردی بزرگ" ﻳﺎد ﮐﺮدﻩ و از شادروان ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺣﺴﺎبی نیز بارها ﻳﺎد ﮐﺮدﻩ با ﻟﻔﻆ"ﺣﺴﺎبی ﻋﺰﻳﺰ
"........... .
۳۰۰۰۰۰۰ دﻻر ‫بهای ﺧﺮﻳﺪ اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ توسط ﭘﺮوﻓﺴﻮر ابراهیم ﻡﻬﺪوی (مقیم ﻟﻨﺪن) با ﮐﻤﮏﻳﮑﻲ از اﻋﻀﺎء شرکت ‫اتومبیل" بنز" از ﻳﮏ ﻋﺘﻴﻘﻪ ﻓﺮوش ﻳﻬﻮدی بوده و دﺳﺘﺨﻂ اﻳﻨﺸﺘﻴﻦ در تمامی ﺻﻔﺤﺎت اﻳﻦ ﮐﺘﺎبچه توسط ‫ﺧﻄﺸﻨﺎﺳﻲ راﻳﺎنه ای ﭼﮏ شده و تاﻳﻴﺪ ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ او اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ را به دﺳﺖ ﺧﻮد نوشته اﺳﺖ...هم اﮐﻨﻮن ‫اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ارزشمند در ﺣﺎل ترچمه از ﺁﻟﻤﺎنی به ﭘﺎرﺳﻲ - نوسط دﮐﺘﺮ ﻋﻴﺴﻲ مهدوی (برادر دﮐترابراهیم مهدوی) می باشد.

اﺻﻞ نسخه ی اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ اﮐﻨﻮن ﺟﻬﺖ مساﺋﻞ امنیتی بهﺻﻨﺪوق امانات ﺳﺮی ﻟﻨﺪن - بخش امانات ﭘﺮوﻓﺴﻮر ابراهیم مهدوی - ﺳﭙﺮدﻩ شده و نگهداری می شود...

 
منبع ﺧﺒﺮ: ﺻﻨﺪوق امانات ﺳﺮﯼﻟﻨﺪن - بخش امانات ﭘﺮوﻓﺴﻮر ابراهیم مهدوی

نظرات ()
مهدی دانایی فرد ۱۳۸٧/۱٢/۱٢

آخرین مطالب ارسالی
نفاق
چند معجزه از امام جواد
شناخت اجمالی حجر بن عدی کندی
معناى مودّت اهل بیت (ع ) و دلیل لزوم آن
امامت روح اسلام است
احادیث وجوب ترس از خدا
عوامل ورود به بهشت
در هر سرزمینى قبرى خواهد بود
گریه بر شهید
عضو شو n96 جایزه بگیر
درباره وب
علم الهدی

آمار کاربران
 
چه کسانی به ما لینک دادند؟

نوسندگان


لینک دوستان

بخش ویژه


صفحه اصلي  |  آرشیو |  لینکستان  |  تماس با ما
 Design By ParsTheme & Publish By ParsTheme


www.rapfa.com

قالب وبلاگ

Free Template Blog

قالب بلاگفا

قالب پرشین بلاگ