gloat

gloat

http://gloat.persianblog.ir

علم الهدی

علم الهدی

برای شادی روح شهدا صلوات محمدی ختم کن

علم الهدی

 
کاربر مهمان، خوش آمديد!   امروز  
 
فهرست اصلی
لینکهای سریع
صفحه اول
آرشیو
ایمیل
موضوعات

آرشیو مطالب

لینکستان
اگر می خواهید با وبسایت ما تبادل لینک کنید لینک ما را با نام " علم الهدی " قرار دهید و در بخش تماس با ما و یا نظرات لینک خود را قرار دهید.
آرشیو تماس با ما


نکته های کلیدی در مدیریت کلاس درس

کلیدهای آموزشی، اگرقفل مشکلات آموزشی راباز نکنند، درآن ها هم نمی شکنند. این کلیدها درواقع نکته های باریکتر ازمویی هستند که رعایت آنها به بهبود مدیریت کلاس درس می انجامد.

·      سعی کنید چشم خودرا به داشته های دانش آموزان بدوزید، نه به نداشته های آنان.

·      همه به محرک نیاز دارند، تشویق نوعی محرک است.

·      اگر دانش آموزان درسی راخوب بفهمند، ازآن درس وکلاس راضی هستند.

·      انتقادسازنده را همیشه بابیان یکی ازویژگی های مثبت دانش آموز آغاز کنید.

·      رفتار را سرزنش کنید، نه شخصیت را. شمارا دوست دارم، اما کارشما را دوست ندارم.

·      برای تسلط بردانش آموزان، ابتدا باید برخودمان مسلط باشیم.

·      همه ی دانش آموزان را درحد متوسط بدانیم وانتظارمعجزه ازآن ها نداشته باشیم.

·      دروجود دانش آموز ضعیف یا بد، خوبی هارا بجویید آن هارا تقویت کنید.

·      هرگز دانش آموز رابه کاری که نمی توانید تهدید نکنید، چراکه او طرف برنده خواهد شد.

·      فرمول تنبیه راپاک کنید وفرمول تشویق را جایگزین کنید.

·      بهداشت کلامی خود رارعایت کنید.

·      دانش آموزان آنگونه که ما می خواهیم نمی شوند، بلکه آنگونه که هستیم می شوند.


·      برای رسیدن به هدف های خود درکلاس، مثبت فکر کنید.

·      برای اثرگذاری بردانش آموزان، ابتدا باید به خواسته های آنان توجه کنید.

·      یادندهیم، از هم یاد بگیریم. حاکم شدن سلیقه، نه شدنی است ونه مطلوب.

·      چشم دانش آموزبه رفتار ماو گوش او بر رفتارماست. پس بایدمواظب باشیم چه می کنیم وچه می گوییم.

·      باروش تدریس دیروز نمی توان دانش آموزان امروز وفردا را آموزش داد.

·      نظم کلاس نتیجه ی تدریس خوب است وتدریس خوب نتیجه ی طرح درس خوب.

·      بهترین پادزهرمعلم برای بدرفتاری دانش آموز این است که مایل باشد به دانش آموز کمک کند.

·      برای آنکه به ذهن دانش آموزراه یابید، ابتدا بایدبه دل اوراه پیدا کنید.

·      تکالیف باید تابع توان دانش آموز باشدو مایه ی سرگرمی، نه مایه ی عذاب.

  12مورد ازبدترین کارهایی که یک معلم می تواند سرکلاس انجام دهد

 

1- پرهیز از لبخندزدن و دوست شدن با شاگردان

2- دوست شدن با شاگردان وقتی که در کلاس هستید

3- درس رامتوقف کنیدوبرروی مباحث کم اهمیت دانش آموزان راباهم درگیر سازید.

4 -دانش آموزان راتحقیر کنید

5- فریاد بزنید.

6- کنترل خود را به دست شاگردان بسپارید.

7- برخورد متفاوت با شاگردان

  8- وضع قوانینی که اساساً ناعادلانه هستند.

9- غیبت معلمان دیگر را کردن واز آنها شِکوه کردن

10- ناسازگار بودن درنمره دادن و یاپذیرش کاری دردیر وقت

11- بدون طرح درس به کلاس بروید.

12- فقط از یک شیوه ی تدریس استفاده کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساختار گرایی                             Constructivism

 

ساختار گرایی روش تدریسی  به شمار می رودکه قابل کاربرد برای کلیه دانش آموزان می باشد.روشن است که اشخاص به طرق گوناگون می آموزندوساختارگرایی نیازهای دیداری، شنیداری ویدی فراگیران را تأمین می کند.

تأکیدبر فراگیریا دانش آموزمحوری مشخصه ی اصلی این فرآیند به شمارمی رود.

این روش فراگیران را تشویق می کند تا اکتشاف کنند، بیاندیشند و مفاهیم را بدون اینکه لازم باشداز حفظ کنند، بفهمند. دراین روش معلم به عنوان تسهیل کننده ی روندآموزش عمل می کند تااینکه مقابل دانش آموزان بایستد، مطالب درس رابخواند وحقایق را تکرارکند. اوسؤالات باز پاسخ مطرح می کندومنتظر می ماند تافراگیران تجربیات خودراروکنند. معلم دانش آموزان را راهنمایی می کند ولی جوابی راکه به دنبالش می گردد راهرگزبه زبان نمی آورد.دراین روش به کسانی هم که ازاعتمادبه نفس پایینی برخوردارند اجازه اظهاروجود می دهد. مشارکت فعال فراگیران درامرآموزش ویژگی اصلی این روش است. دراین فضافراگیران تشویق می شوند تا سؤال کنند و از جریان تدریس لذت ببرند.

ساختارگرایی چیزی فراتر ازیک روش تدریس است.این روش به دانش آموزان کمک می کند تامهارتهایی را کسب نمایند، که درزندگی روزمره به کار می آید، درحل مسئله به ایشان یاری می رساند، به همکاری وهمیاری دیگران نیازمند است وباعث می شود نقش مهمی درآموزش به عهده می گیرند.

معلم به جای طرح درس بایدبرطراحی آموزش تمرکزکند.براین اساس تنهاراه واقعی آموزش ساختن دانش جدید توسط فراگیراست نه خواندن یا دیدن و تمرین کردن ونه شنیدن ازناحیه ی معلم.تشکیل وساخت دانش نیاز به فعالیت هدف مند وجدی دارد. درارتباط باساختار گرایی،ژان پیاژه عقیده دارد که باید به رشدکودک توجه داشته باشیم.

براساس نظریات روان شناس معروف، پیاژه، درمورد ساختارگرایی، اهمیت دادن به رشد کودک باید دراولویت باشد. جان دیویی نیز درباره ی ساختارگرایی عقیده دارد که آموزش وپرورش به عمل و تجربه های فرد بستگی دارد.

براساس رویکرد ساختارگرایی تنهاروش وراه واقعی برای یادگیری، ساختن دانش می باشد. البته ایجاد ساختارهای دانش مستلزم فعالیت های هدف مند همراه باتلاش زیادمی باشد، به عبارت دیگردانش ساخته می شود، انتقال داده نمی شود.

بر طبق این رویکرد، دانش آموزان بایک جهان بینی که ازسالیان قبل در ذهن آنها ایجاد شده است، وارد کلاس می شوند.

 

           

 

 

 

ارزشیابی توصیفی

 

ارزشیابی توصیفی وضرورت آن (دفتر ارزشیابی تحصیلی،بی نا،

درنظام ارزشیابی آموزشی درمدارس کشوربراساس مصوبات شورای عالی آ.پ اقداماتی نظیر امتحانات دونوبتی ابتدا به صورت آزمایشی وسپس به صورت قطعی اجرا گردید.

کمسیون آ.پ با توجه به کمسیون معین شورامبنی برلزوم اصلاح آیین نامه امتحانات دونوبتی، به معاونت آموزشی عمومی وامورتربیتی مأموریت داد تا در این زمینه اقدام نماید.

دفترارزشیابی تحصیلی وتربیتی باتشکیل کمینه های متعدد در کارشناسی و همزمان باآن باتشکیل شورای علمی مرکب ازاساتید دانشگاه متخصص درامرارزشیابی، دفترتألیف کتب درسی، اداره کل سنجش وارزشیابی و یک معلم ابتدایی مطالعه وبررسی رادرزمینه مبانی نظری وتئوری موضوعات مرتبط باارزشیابی ونظرخواهی  از اساتید وکارشناسان وصاحب نظران راانجام داده ونتایج مطالعات خود رابه شورای عالی آ.پ ارائه دادند.

رأی شورای عالی آ.پ در679 جلسه درتاریخ 30/8/81 به وزارت آ.پ اجازه دادنسبت به تغییر مقیاس20-0 به کیفی (توصیفی) در ارزشیابی از دانش آموزان اقدام آن رابه صورت آزمایشی ازسال تحصیلی 82-81 درتعدادی از مدارس ابتدایی اجرا کند.

منظور ازروشهای توصیفی درارزشیابی توجه به رویکردی است که در آن معلم تغییرات وتحولات ایجاد شده در دانش آموزان را بافنون متفاوت بررسی کرده وبه صورت مشروح به اطلاع دانش آموزان و والدین برساند. بررسی هانشان می دهد کشورهای مختلف سالهاست ازاین شیوه ی ارزشیابی استفاده می کنند. درفرانسه روش نمره گذاری باعبارات: بالاترازاستاندارد، مطابق استاندارد، ناسازگار بااستانداردو... می باشد.درآلمان شش مقوله، درژاپن پنج مفهوم با جملات توصیفی ... خلاصه اینکه دربسیاری از کشورها کارنامه فقط نمرات خام راشامل نمی شود.وتمامی فعالیت ها و نگرشهای کودک توصیف وارزشیابی می شود.ارائه ی نمره ی صفر حسن ایجاد رقابت واضطراب، یادگیری وپیشرفت تحصیلی راتحت الشعاع قرار می دهد وبا ایجاد افسردگی بخش عظیمی از منابع واستعدادهای بالقوه ی انسانی واقتصادی راتلف می کند.

برای انجام ارزشیابی توصیفی ویا اصیل وهمه جانبه 4 منبع پیشنهاد شده

است:

1-    کارنامه ی ارزشیابی توصیفی

2-    چک لیست ها

3-    برگ ثبت گزارش

4-    پوشه ی کار

کارنامه ی ارزشیابی توصیفی دارای 36 هدف در9بعد: جسمانی،عاطفی، مهارت های شناختی، خواندن ونوشتن، حساب کردن، قرآن، علوم وهنر می باشد.

مدل ارزشیابی [Empowerment evaluation model]

اهداف طرح ارزشیابی توصیفی

-         ارزشیابی توصیفی وتشریح جریان پیشرفت تحصیلی وتربیتی دانش آموزان به منظور اصلاح روند یاددهی

-         یادگیری وشیوه های اثربخشی ارزشیابی

-         ارتقاءِ سطح بهداشت روانی ازطریق کاهش نقش ارزشیابی پایانی ومقیاس کمی در سرنوشت تحصیلی وتربیتی دانش آموزان

-         با توجه به حیطه های مختلف شخصیت دانش آموزان درابعاد عاطفی، اجتماعی، جسمانی وسطوح بالای حیطه ی شناختی

 

شش مهارت کلیدی برای یک معلم موفق

موفق ترین معلمان برخی تکنیک های تدریس را با دیگران درمیان می گذارند.

دراینجا شش نکته برجسته برای اینکه یک معلم موفق باشد آورده شده است. هر معلمی می تواند با تمرکزبراین نکات ومهارتهای برجسته ازآنها بهره مند گردد. موفقیت درتدریس، همانند سایر جنبه های زندگی، بسیار به نگرش شما و شیوه های شما بستگی دارد.

1-    داشتن حس شوخ طبعی

 شوخ طبعی به شمایاری می رساند تایک معلم موفق بشوید. شوخ طبعی تنش، اضطراب واسترس رااز کلاس می زداید وکلاس رابا نشاط تر می کند وآنها را آماده می کند تا باتوجه بیشتر به معلم گوش فرا دهند. مهمتر ازاین شوخ طبعی به شما این اجازه را می دهد تا زندگی شادی داشته باشید وازشما یک آدم شاد و با نشاط بسازید.

2-    نگرش مثبت داشتن(خوش بین بودن)

داشتن نگرش مثبت موهبتی بزرگ درزندگی است. این ویژگی می تواندبسیاری از کاستی های زندگی را مرتفع ساخته وبه ویژه درحرفه ی تدریس شمارا کمک کند. خوش بین بودن سبب می شود تابر مشکلات به راحتی غلبه کنید. مثلاً ممکن است دراولین روزمدرسه دریابید که به جای تدریس جبر(1)، شماجبر(2) درس میدهید.

این یک موقعیت ایده آل نخواهد بود، اما معلمی باداشتن نگرش مثبت می تواند این مسئله را بدون اینکه تأثیر منفی برروی دانش آموزان بگذارد، پشت سرگذارد.

3-    انتظارات بزرگ

یک معلم کارآمد انتظارات بزرگ دارد. شماباید طوری برخورد کنید تا متقاعد شوید که دانش آموزان شمامی تواننند تاسطح انتظارات شما ارتقاء یابند. بنابراین شما به آنها اعتماد به نفس می بخشید. این بدان معنا نیست که انتظارات غیرواقع گرایانه بیافرینید. اما انتظارات ما یکی از فاکتورهای کلیدی در کمک کردن  به دانش آموزان برای یادگیری وکسب موفقیت می باشد.

4-    هماهنگی و سازگاری

به منظورایجاد فضای یادگیری مثبت، دانش آموزان شما باید بدانند باید روزانه چه انتظاراتی ازشما داشته باشند. لازم است شما هماهنگ باشید. این ویژگی سبب می شود تا فضای سالم یادگیری ایجاد شود واحتمال موفقیت شاگردان زیاد می شود. شگفت انگیزخواهد بود که دانش آموزان بتوانند بامعلمان خود سازگار وهماهنگ شوند تا مطالب رااز سطوح سخت تر تاسطوح آسان تر درک نمایند. با این وجود دانش آموزان ازتغیر دائمی قوانین کلاس بیزارند.

5-    عدالت/انصاف

بسیاری از معلمان هماهنگی وعدالت رایکی می پندارند. یک معلم هماهنگ روز به روز تغییر نمی کند ویکسان عمل می کند. یک معلم عادل، دانش آموزان را به طور یکسان درموقعیت یکسان درنظر می گیرد. مثلاً دانش آموزان معلم خود را غیرمنصف می دانند اگرمعلمشان بایک گروه از دانش آموزان به طورمتفاوت برخورد کند. این کاملاً بی انصافی است چنانچه معلم با فوتبالیست ها آسان گیری کند ولی بابقیه طور دیگری برخورد کند. دانش آموزان به خوبی این مسائل را درک می کنند بنابراین خیلی باملاحظه وبا دقت باید برخورد شود.

 

6-    انعطاف پذیری

یکی ازویژگی های مهم تدریس این است که پیوسته تغییروتنوع وجود داشته باشد. ایجاد اختلال وقطع روند تدریس بصورت یک امرعادل وجود دارد. بنابراین، یک نگرش انعطاف پذیری داشتن، نه فقط برای کنترل اعصاب معلم، بلکه برای خود دانش آموزان نیز مفیداست. زیرا آنها انتظار دارند که شما باتوجه به موقعیت، تغییراتی ایجاد نمائید وموقعیت را تحت کنترل خود داشته باشید.

 درسالهای اخیر دفترارزشیابی تحصیلی آموزش وپرورش باتوجه به گزارش کمسیون معین آموزش وپرورش باتشکیل کمیته های مختلف وشورای علمی مرکب از اساتید دانشگاه ها و متخصصین در امر ارزشیابی بررسی  و مطالعه درزمینه ی مباحث وموضوعات مرتبط باارزشیابی را مدنظر قرار داده است. نتایج این مطالعات وبررسی های انجام شده توسط صاحب نظران به شورای عالی آموزش وپرورش ارئه گردید ودرنتیجه این شورا به وزارت آموزش وپرورش اجازه دادتا درامر ارزشیابی، مقیاس صفرتا بیست به مقیاس کیفی (توصیفی) تبدیل شود. براین اساس درتعدادی از مدارس کشور درسال تحصیلی 82-81 وسالهای بعد به صورت آزمایشی طرح ارزشیابی توصیفی درحال اجرا می باشد. منظوراز ارزشیابی توصیفی این است که معلم پیشرفت تحصیلی فراگیران را با فنون و  تکنیکهای گوناگون بررسی کرده وبه صورت مشروح به اطلاع دانش آموزان ووالدین برساند. مقیاسهای به کارگرفته شده دراین روش متفاوت اما درچهارچوب معینی هستند. مثلاًدرفرانسه روش نمره گذاری با این عبارات می باشد:

بالاتر از استاندارد، مطابق استاندارد، ناسازگار بااستاندار،دربرخی کشورهای دیگر باجملات توصیفی، فراگیران راارزیابی می کنند.

ویا ازعباراتی هم چون: بالاترازحدانتظار، درحدانتظار، پایین ترازحدانتظار

 

مواد قابل ذکر در پوشه ی کار

-         اطلاعات مربوط به آزمون های فراگیران، شامل دانش آموزان قبلی و فعلی

-         نقطه نظرات همکارانی که کلاس رامشاهده کرده اند و یا این دانش آموزان رادر دوره های قبلی درس داده اند.اگرچنین اطلاعاتی دردسترس نباشد، منابع دیگر(دفترمدرسه) می تواند در این زمینه کمک کند.

-         اطلاعات مربوط به فعالیت های اثربخشی تدریس، بدست آمده از طریق شرکت درکارگاه های آموزشی، کنفرانس های تحصیلی

-         تبیین وتوصیف اهداف تدریس برای پنج سال آینده

-         اطلاعات مربوط به چگونگی تدریس مدرسان برجسته درجشنواره های تدریس

-         نمونه ی کاردانش آموزان به همراه بازخورد استاد برای نشان دادن دامنه ی عملکرد شاگردونحوه ی واکنش معلم دراین مورد

-         مجله های دانش آموزان که درطول یک نیمسال تحصیلی تهیه شده ومنعکس کننده ی پیشرفت شاگردان درحوزه جغرافیایی وسیع تر می باشد.

-         ثبت فهرستی ازشاگردانی که با موفقیت یک درس را گذرانده اند و بازتاب آن درمیان سایر شاگردان

-         نمرات شاگردان درآزمونهای کلاسی، آزمونهای مدرسه ای و آزمونهای ملیcentra(1993) پژوهشی درزمینه ی پوشه ی کار انجام داده است که درآن بازخود معلم دربرخی زمینه های آموزشی عهده آورده شده است که می تواند برای مسئولان برگزاری امتحانات (من جمله خود معلمان) مثمرثمرباشد. شش مورداز مهمترین آنها عبارتند از:

1-   سؤالاتی درمورد ایجادانگیزه درشاگردان وچگونگی تأثیر آنها

2-   اهداف تدریس، چه مربوط به یک ماده ی درسی وچه مربوط به کلیه ی مواد درسی

3-   مقایسه ی دانش آموزان به لحاظ پیشرفت تحصیلی با یکدیگر ومقایسه ی فردی

4-   نقش انضباط درتدریس ونحوه ی آموزش انضباط به دانش آموزان

5-   نوآوری های جدید هم درمحتوای آموزش وهم تأثیر آنها در تدریس

6-   ارزشیابی ازتکنیک های تدریس مرتبط با اهداف آموزشی

شکل واندازه ی پوشه ی کار

معمولاً یک پوشه ی کارنباید حجیم وبسیارمفصل باشد. انتظارمی رود پوشه ی کاربیش از5صفحه نباشد. البته ممکن است برخی اطلاعات جانبی به عنوان ضمیمه به پوشه ی کاراضافه نمایند، اما ضمیمه ها و اطلاعات جانبی ضروری نیستند. هرجزءِ اطلاعاتی یاitem  باید دارای تاریخ باشد.توسط گردآورنده امضاء شده باشد.

چکیده ای ازموارد پیشنهادشده توسط سلدین(1993) برای     پوشه ی کار

-         تبیین فلسفه ی تدریس که منعکس کننده ی دیدگاه ونظرفراگیر نسبت به نقش معلم باشد ونیز چگونگی فعالیت های فراگیران جهت سازگاری بااین هدف ورسیدن به آن

-         بیان اهداف تدریس ووظایف معلم، ازجمله عناوین درس، تعداد فراگیران، حضوروغیاب وثبت ویژگی های مردم شناسی شاگردان (زبان، قومیت،نژاد، مذهب)، یک شرح مختصراز روش به کار گرفته شده برای تدریس وچگونگی مطابقت ماده درسی بااهداف کلی آموزش وپرورش

-         بیان جزئیات سرفصلهای دروس،محتوا وتکلیف منزل، روش های تدریس، فعالیت های مرتبط باارزشیابی وبیان تغییرات رفتار شاگردان درطی زمان وذکرتغییرات انجام شده درروش هاو نگرش ها باتوجه به باز خودگرفته شده از شاگردان

-         توصیف مراحل بکاررفته درفرآیند تدریس، چه به واسطه ی بهبود بخشیدن به محتوای دروس وچه ازطریق به کارگیری مهارت های اثر بخش تدریس

-         تبین نوآوری های آموزشی وارزیابی میزان اثربخشی آنها

-         توصیف وتبیین مهارتهای غیرسنتی درتدریس ازقبیل کارباکتاب داران، تشکیل جلسات توجیهی آموزشی، کارباشاگردان درخارج از زمان کلاس، ارتباط همه جانبه با شاگردان

هدف اصلی ارزشیابی توصیفی، اصلاح روندویاددهی-یادگیری، به کارگیری شیوه های اثربخشی ارزشیابی، ارتقاءِ سطح بهداشت روانی و دربرگیری سطوح مختلف وحیطه های گوناگون شناختی درامر آموزش  و ارزشیابی است. ارائه نمره ی صفر حسن ایجاد رقابت نا سالم، ایجاد افسردگی واضطراب را به همراه دارد.

جهت انجام ارزشیابی توصیفی چهارمنبع پیشنهاد شده است:

1- پوشه ی کار         

   2- چک لیستها   

   3- برگ ثبت گزارش  

           4- کارنامه ی ارزشیابی

دراین مبحث تصمیم داریم درموردپوشه ی کاریاport folio مطالبی را ارائه دهیم:

احمدی وحسینی(1384) پوشه ی کاررا مجموعه ای ازمواد تولیدشده دانش آموزان می دانند که دریک دوره ی زمانی خاص گردآوری شده اند و به معلم اجازه می دهد تا رشد فرآیند یاد گیری را در دوره ی مذکور ارزشیابی کند. این دوهم چنین توجه معلم رابه سه مرحله ی مجزا جهت شکل گیری پوشه ی کارجلب می کنند که عبارتنداز: قبل ازجمع آوری مواد، هنگام جمع آوری مواد، پایان جمع آوری مواد

Edgerton(2006), hatchings پوشه ی کاررا چنین تعریف کرده اند:

پوشه ی کارشامل اسناد ومدارکی است که باآنچه معلم درکلاس انجام می دهد مرتبط است.

اینان براین عقیده هستند که پوشه ی کارومحتوای آن فراترازنمره گذاری ورتبه بندی دانش آموزان است. پوشه ی کارمجموعه ای ازمواد گوناگون ازقبیل اهداف کلی وجزئی هردرس، نمونه هایی ازآثاروکارهای دانش آموزان، بازخوردهای دانش آموزان، گزارش هایی ازپژوهش های کلاس وکوشش هاوتلاش های مدرسه درجهت بهبودروند آموزش دربین دانش آموزان می باشد.

براساس نظریات نامبردگان فوق که دردانشگاه استنفورد آمریکا تحقیق کرده اند، درفرآیند گزینش وسازماندهی موادپوشه ی کار، مدرسه با دقت شیوه های تدریس معلمان رانظارت کرده وبدین وسیله راه را برای بهبود آموزش وپیشرفت تحصیلی هموار میکنند.

برای تصمیم گیری درمورد این مسئله که چه موادی درپوشه ی کار گنجانده شود وچگونه این موادارزشیابی قراربگیرند، لزوماً آموزشگاهها باید به این سؤال پاسخ دهند که، روش تدریس مؤثرکدام است ومعیاهای تدریس مؤثروعملی چه هستند؟

تهیه ی پوشه ی کارگامی است مؤثردرجهت عمومی کردن وحرفه ای کردن فرآیند تدریس. پوشه ی کارمنعکس کننده ی تدریس به عنوان یک فعالیت علمی می باشد.(seldin 1993)

مراحل تهیه ی پوشه ی کار

سلدین (1993)، شش مرحله ی زیر رابرای تهیه ی پوشه ی کارپیشنهاد می کند:

مرحله ی اول: تعیین اهداف ومسئولیت های آموزشی

کارتهیه ی پوشه ی کاربادرک درستی ازنقش معلم درکلاس ودر آموزشگاه باتوجه به وظایف گوناگون اوباید آغازگردد. این کاربه معلم کمک می کند تاهدف های آموزشی را به درستی تعیین نماید.

مرحله ی دوم:  انتخاب مواد پوشه ی کار

معلم باید براساس مسئولیت های آموزشی ذکرشده درمرحله ی نخست، اطلاعات مرتبط رابرگزیند. این اطلاعات رااز منابع مختلف می تواند بدست آورد.

مرحله ی سوم: انتخاب و تعیین یک جمله ی خبری برای هر واحد اطلاعاتی

معلم برای هرهدف آموزشی جزئی، عبارتی را انتخاب می کند که با کل وظایف معلم و مسئولیت های وی درکلاس ارتباط  دارد.

مرحله ی چهارم: مرتب کردن اهداف به ترتیب اهمیت

ترتیب اهداف می تواند براساس اهمیت وظایف ومسئولیت های معلم باشد.

اونیز می تواند اهداف رابراساس زمان وقوع آنها درکلاس مرتب نماید تا پیشرفت فراگیران درگذر زمان به رشته ی تحریردرآید. هم چنین این طبقه بندی می تواند ازانواع مسئولیت های تدریس معلم باشد تاگستره ی وحوزه ی کاراورا مشخص سازد. این مرتب کردن باید منعکس کننده ی هدف ارزشیابی باشد.

مرحله ی پنجم: گرد آوری اطلاعات مکمل

مدارک وشواهد مرتبط باهرفقره (item) بایدگردآوری شود تانتیجه گیری مورد استفاده قرار گیرد.

مرحله ی ششم: افزودن پوشه کاربه پرونده عمومی دانش آموز

از آنجا که پوشه ی کارتنهایک جنبه ازمسئولیتهای معلم رادربر میگیرد،

لازم است برای تفسیروارزیابی دقیق، نسبت به کل جریان تدریس توجه مبذول داشت.

مرحله ی هفتم: نکات مورد توجه هنگام ارائه پوشه ی کار

نکته بسیارمهم وآغازین درموردپوشه ی کاراین است که موادبه طرز مناسبی مرتب شده باشند تاتوسط دیگران مورد بازبینی قرارگیرد.یک راه برای انجام این کاراستفاده ازدفترچه ی نشان دارمی باشد.گزینه ی دیگر، مرتب کردن وقراردادن این مواددریک فلاپی می باشد. برای انجام هنرهای تجسمی ممکن است ازسی دی استفاده شود تاقابلیت ظبط وپخش صداوتصویر راداشته باشد.

چه موادی درپوشه ی کار جاسازی شود؟

اذگرتون، هاچینگ وکین لان(1990) طی پژوهش که دردانشگاه استنفورد به عمل آوردند، چهار حوزه برای این منظورپیشنهاد کرده اند:

1-      برنامه ریزی وتهیه ی طرح درس برای یک ماده ی درسی به کمک سرفصل ها، جزوات توزیع شده ونکات یادداشت شده از طریق شرکت درسمینارها وسخنرانی ها

2-      ارائه ی تدریس عملی که بانقطه نظرات مشاهدین یانکات ثبت شده توسط دانش آموزان درآزمونهای مختلف دانش آموزی یانوارهای جلسات کلاس های واقعی باشد.

3-      ارزشیابی دانش آموزان همراه باارائه ی تفسیرهای مختصر معلم درباره ی بازخورد ارائه شده توسط دانش آموزان

4-      توجه به تغییرات به عمل آمده دردروس مختلف وعواملی هم چون حضوردر کنفرانس های تخصصی وحرفه ای که منجربه ایجادتغییرات درمحتوای دروس وروشهای تدریس می گردد.

علاوه برموارد فوق سدلین(1993) فهرستی راتهیه کرده است که در برگیرنده ی مواد موجود دریک پوشه ی کارمی باشد. وی البته گوشزدی می کندکه این فهرست جامعیت ندارد ومعلمین می توانند ازمنابع دیگر نیز استفاده کنند تاتصویر روشن وواقع گرایی ازنتیجه ی تدریس خود ارائه دهند.

نکاتی دیگردر ارتباط با پوشه ی کار

-         ازجمله اهداف دیگرتهیه ی پوشه ی کار، گردآوری اطلاعات به منظور تصمیم گیریهای فردی، پرسنلی(گروهی) درموردبرنامه آموزشی آینده ی فراگیران است.

-         دوم تأکید بیشتربرارزش واهمیت تدریس وتأکید کمتربرنمره گذاری

-         سوم میزان وقت اختصاص یافته درهرجلسه تدریس برای امر تدریس، ترجیحاً به درصد

-         کار با دانش آموزان به صورت انفرادی

-         هراز چندگاهی باید پوشه ی کل به رؤیت خوددانش آموز، اولیاء مدرسه وولی دانش آموزبرسد ونظرآنها درمورد پیشرفت تحصیلی دانش آموز گرفته شود.

-         گنجانیدن عکس هایی ازفعالیت های کلاسی درپوشه ی کارمفید خواهد بود.

-         نامه های دانش آموزان ووالدین آنها نیز درپوشه ی کار گنجانده شود.

-         بهترین ومهمترین جنبه ی پوشه ی کاربرای معلم این است که عشق وعلاقه ی اورا به شاگرد به نمایش می گذارد.

 

 

معلمان و حرفه ی معلمی در ژاپن

 

تدریس درکلاس چهارم مدرسه ابتدایی"هاسو" (Haso) به نظر می رسد بیش از مدارس ابتدایی دیگرجالب توجه باشد. معلم این مدرسه شاگردانش را محتاطانه چنین توصیف می کند:

"خوب، شرایط واقعی شاگردان ونداشتن تمایل برای صمیمی شدن شایدبه خاطر این باشد که اینها زیادمحبت ندیده اند. مسائل گوناگونی درارتباط باتوانایی های آموزشی ویادگیری ایشان هم وجود دارد اما اگرمن به آنها محبت کنم وسعی کنم به آنها آموزش دهم، پاسخ می دهند."

بعداً همان معلم سوابق خانوادگی دانش آموزان رادر مدرسه ی ابتدایی "هاسو" چنین توصیف می کند:

"بله، درمیان دانش آموزان این مدرسه، تعداد زیادی هستندکه یا با پدرزندگی می کنند یابامادرشان، یعنی تک والدین هستند. اکنون این حالت درژاپن درحال افزایش است. براین اساس، مادران تعدادی ازاین بچه هاشاغل هستند واز کمبود محبت رنج می برند. بنابراین برخورد محبت آمیزبااین دسته کودکان ازاهمیت به سزایی برخوردار است."

این ارزیابی ازمدرسه کاملاً متفاوت ازآن چیزی است که یک معلم ازمدرسه ی "matsu" ماتسو، ارائه کرد. اوازبه صدا درآوردن یک زنگ برای جلب توجه شاگردان استفاده می کند. پاسخ وی سوابق گوناگون شاگردان درمدارس مختلف ابتدایی را به تصویر کشید:

معلم: زنگ راتوجه کنید، خوب وقتی من زنگ می زنم، بچه ها ساکت می شوند و این بدعت خوبی است دراین مدرسه. بچه ها گوش می کنند. وقتی زنگ به صدا در می آید همه ساکت می شوند وواقعاً سکوت حکمفرما می شود. درمدرسه ی قبلی من، هرگزسکوت حاکم نمی شد.(او امسال به این مدرسه آمده است) من حدس می زنم این تفاوت میان والدین را نشان می دهد.

مصاحبه کننده: تفاوت های بین خانواده ها؟

معلم: بله والبته تفاوت درنوع مشاغل والدین.

مصاحبه کننده: وقتی شما درباره ی شاگردان مدرسه ی سابق خودگفتی که خیلی از شاگردان تنها بامادرشان زندگی می کنندوشرایط آنها راتوصیف کردی، این امر در مورد مدرسه قبلی ات هم صدق می کند؟

معلم: بله، مدرسه قبلی ام هم اینطوربود. من واقعاً این منطقه را خوب نمی شناسم، اما این منطقه کوهستانی درمقایسه بامنطقه ی تجاری(shitamachi-شیتاماچی)، که عموماً مغازه داروکاسب هستند، یک منطقه ثروتمند نیست. این یک تفاوت طبقاتی است. تفاوت های جزئی در استخدام ودرآمد خانواده های شاگردان به نظر می رسد تأثیر نسبتاً زیادی برنحوه ی مشارکت بچه ها درکلاس دارد. من درمورد مشارکت والدین درامورمدرسه وتأثیر آن درعملکرد شاگردان بامعلم هم بحث کردم.

مدرسه موردنظر ما(که به صورت نمونه گیری انتخاب شده) ودارای خانواده های دارای درآمد مالی بالا هستند به این صورت توصیف شده است:

من فکر میکنم، دریک مقطع، دانش آموزان این توانایی راکسب می کنند تاکارها راخودشان انجام دهند. برای کلاس اولی ها، آنهاهمیشه بایدمطالب رادر دفترچه یادداشت خودبنویسند وابتدا معلم آنهارا کنترل نماید تاببیند درست ثبت شده اند یا خیروبعداً درمنزل توسط والدین کنترل وامضاءِ شوند.

برای کلاس سومی ها، مامی پرسیم نوشته اید؟ آنها رابه من نشان دهید. همین قدر کنترل کافی است. امروزه ما پیامها وچیزهایی داریم که آنها نمی توانند فراموش کنند. من آنها راروی تخته سیاه می نویسم تاشاگردان کپی کنند.احتمالاً والدین هم یادآوری می کنند که چیزی فراموش نشود. مثلاً من به آنهامی گویم اگرلوازم شنای خودرا فراموش کردید نمی توانید تقصیررا گردن مادرتان بیندازید. من فکر میکنم تفاوت زیادی میان مادران بچه هاهست بنابراین چه بچه ها فراموش کنند یابه یاد داشته باشند، موضوع فرق می کند. مخصوصاً برای کلاس اولی ها،درواقع این مادران هستندکه نمره می گیرند.وبه تدریج بچه ها یاد می گیرند که کارهایشان را خودشان انجام دهند.

نتیجه گیری

معلمان درژاپن نسبتاً منزلت اجتماعی بالایی دارند وحقوق مکفی دریافت می کنند. زندگی کاری آنها فشرده والبته تاحدی قابل انعطاف است. اینکه چقدروقت علاوه بر حضور8صبح تا5 عصر درمدرسه صرف می کنند، بستگی به اهداف، شخصیت وخلق وخوی آنها دارد. درکل معلمان برآنچه درمدرسه ودرکلاسشان رخ می دهد مسئول هستند. البته مواقعی هست که مدیران وظایفی رابرعهده ی معلمان می گذارند وآنها تصور می کنند که این بخشی ازوظایف معلمی آنهاست. اگرچه معلمان ساعت های طولانی درمدرسه هستند اما روزانه بیش از4 تا6 ساعت تدریس نمی کنند. معلمان ابتدایی مشغول ترند امااز آنها هم انتظار می رود که برای برنامه ریزی، دیدار باسایر معلمان، توصیه به شاگردان وغیره نیم ساعت قبل از شروع کلاسها درصبح ویک ساعت پس ازاتمام کاردر مدرسه حضور داشته باشند.

بیشتر معلمان کارهای مربوط به مدرسه رادرمدرسه انجام می دهند:

معلمان ژاپنی ازتوانایی ومهارت والایی برخوردارند زیرا تقریباً تمامی آنها فارغ التحصیل دانشگاه ها هستندودر رشته ی تدریس خود اعتبار زیادی دارند. دانش این معلمان به روز می ماند زیرا آنها دائماً ازطریق تعامل بادیگر معلمان وآموزش ضمن خدمت، مخصوصاً ازطریق مشارکت داوطلبانه درپژوهشهای کوچک و گروهی به روز باقی می مانند.

معلمان توافق کرده اند که درطول خدمت خود ازدیگر معلمان کمک وراهنمایی بگیرند. اکثر معلمان احساس می کنند که روش های تدریسشان مؤثر است زیرا بر اساس طرح درس ازپیش آماده شده وبا استفاده ازمواد آموزشی وبهره گیری از تخته سیاه کار می کنند. معلمان ازتکنیک های بی شمار  تدریس بهره می گیرند وبا این وجوداغلب مایلند توانایی هاوروش های خویش را بهبود ببخشند تابرای همه ی دانش آموزان مثمر ثمر واقع گردند.

*   *

نمی توان گفت که درژاپن کلیه ی دانش آموزان رفتار مطلوب دارندو مثالهایی (نمونه هایی) ازبزهکاری وبی انضباطی مشاهده شده است که نیازمند اصلاح می باشند. درکلیه ی کلاس ها معلمان تلاش می کنند تامسائل فی مابین دانش آموزان را خود حل کنند وبدین منظور معمولاً یک معلم مشاورهربی انضباطی راپی گیری می کند وبسته به شدت مورد بی انضباطی، نماینده ی دبیران ومدیرمدرسه هم در حل مشکل دخالت می کنند. هیچ معلمی دربرابر رفتار شاگردان ابراز ناتوانی نمی کند. موارد جرئی بی انضباطی مانند جوک پراندن وسط درس تحمل می شود و نادیده گرفته می شود. ازآنجا که نشاط وشادابی ورشدمهارتهای اجتماعی ازجمله اهداف مهم برای دانش آموزان درنظرگرفته شده است، معلمان به نظرمی رسد که می توانند آزادانه دانش آموزان رادر فعالیت های نشاط آور درگیر کنند صرف نظر ازاینکه چه ماده ی درسی را تدریس می نمایند.

در مدارس ابتدایی، راهنمایی ودبیرستان معلمان خودرا موظف می دانند تا راهنمایی باشند برای شاگردان تاانسانهای متمدن وپیشرفته ای باربیایند. علاوه بر تأکید برموضوعات آموزشی، همه ی مدارس اجازه دارند تادر مواقع بین کلاسها و بعد ازناهار شاگردان راترغیب نمایند تابا دوستان خود به درستی تعامل داشته باشند، سفرهایی را تدارک ببینند درفستیوالها، مسابقات موسیقی، نمایشگاه ها و دیگرفعالیت ها مشارکت نمایند تا افرادی باربیایند که مهارت های همه جانبه کسب نمایند وسرانجام آماده ی داشتن زندگی بهتری شوند.

 

 طرح درس نمونه          منبع:اینترنت   www.educationworld.com

 

ترجمه: منصوررحیمی فر

 

ابرها چگونه تشکیل می شوند؟

 

توصیف مختصر:

یک تجربه، چگونگی تشکیل ابرها را نشان می دهد، دانش آموزان درباره ی انواع مختلف ابرها مطالبی می آموزند.

هدف ها:

دانش آموزان باید بتوانند:

-         باکلمات وجملاتی ازخودشان چگونگی تشکیل ابرها توضیح دهند.

-         انواع مختلف ابرهایی راکه در آسمان می بینند، طی یک تادو هفته ردیابی وشناسایی نمایند.

-         نحوه ی شناسایی وتشخیص انواع ابرها را بیاموزند.

کلمات کلیدی

ابرها، آب وهوا، سیروس، کومولوس، استراتوس

وسایل مورد نیاز

ظرف شیشه ای، آب داغ، سینی کوچک فلزی، قطعات مکعبی یخ، یک برگه کاغذ مشکی

طرح درس

از دانش آموزان بخواهیدچیزهایی راکه درآسمان می بینند، شناسایی کنند. آنها ممکن است چنین لیستی ارائه دهند:

خورشید، ستارگان، ماه، باران، پرندگان و... وابرها

از دانش آموزان بپرسیدکه آیا میدانند ابرها ازچه چیز تشکیل شده اند؟

توضیح دهید که ابرها ازمیلیونها قطره ی آب درست شده اند. به دانش آموزان بگویید که شما تصمیم دارید آزمایش ساده ای انجام دهیدتا به آنها بیاموزید ابرها چگونه تشکیل می شوند. بعداً انواع اصلی ابرها را که ممکن است درآسمان دیده شوند را به آنها معرفی نمایید.

آزمایش

این آزمایش چگونگی تشکیل ابرها رانشان خواهد داد. به دانش آموزان بگویید که خودتان این آزمایش را انجام می دهید زیرا مستلزم استفاده از آب بسیار داغ می باشد.

-         ظرف شیشه ای راتا نیمه از آب جوش پرکنید.

-         سینی یا درپوش ظرف شیشه ای را برروی آن قرار دهید.

-         مکعب های یخی رادر سینی بگذارید.

-         برگه کاغذ سیاه را پشت صحنه ی آزمایش بگیرید تا دانش آموزان بهتر بتوانند نحوه ی تشکیل ابررا در بالای ظرف شیشه ای مشاهده کنند.

 

پس ازآنکه دانش آموزان تشکیل ابررا مشاهده کردند ازآنها بپرسید چرا فکر
 می کنند این اتفاق افتاد؟ ازآنها ممکن است بپرسید:برای آب چه اتفاقی
می افتد؟[بخار می شود] 

-         چه اتفاقی برای آب بخارشده می فتد، وقتی به مکعب های یخی برخورد
می کند؟ [یخ بخارآب داخل ظرف شیشه ای راخنک می کندوسپس متراکم می شودوبه قطرات آب یا ابر تبدیل می شود.]

این آزمایش چگونه به شماکمک می کندتا بفهمید ابرها درآسمان چگونه شکل
می گیرد؟ [آب هااز سطح زمین بخارمی شوند، همانطور که به بالای جو می روند خنک می گردد، بخار آب متراکم شده به قطرات آب یاابرها تبدیل می شوند.]

 

انواع مختلف ابرها

سه نوع مختلف ابر وجود دارد:

-         ابرهای کومولوس: ابرهای سفید رنگ شبیه تکه های پنبه که اغلب نمایانگر هوای خوب و لطیف هستند.

-         ابرهای سیروس: ابرهای پرمانند و پیچ رو پیچ که نشانگرهوای خوب ومعتدل هستند.

-         ابرهای استراتوس: لایه هایی ازابر که اغلب تیره هستند وهوای ناپایدار.

شما می توانید تصاویری ازابرهای گوناگون به دانش آموزان نشان دهید:

سایت های اینترنتی:

Wonders of weather: cloud types

Cloud guide

Understanding clouds and fog

دراین زمینه می تواند به شما کمک کند.

ازدانش آموزان بخواهید به مدت یک تا دوهفته ابرهای آسمان رانگاه کنند و نموداری تهیه کنند. شماهم می توانید تصاویری ازآنها بگیرید. آنهارا در کامپیوتر قرار دهید ویک بازی ابری (شناخت ابرها) انجام دهید. روی هر تصویر کلیک کنید واز دانش آموزان بخواهید نام آنها را بگویند.

چند نوع وچه تعداد از ابرها را درست پاسخ می دهند؟

 

موفق باشید.

 

 

مدیریت کلاس درس

 مصاحبه با hahy-k.  معلم مدرسه

سؤال1- چطور به مؤثربودن تدریس وموفقیت یک معلم نگاه می کنید:

وی که یک دبیر دبیرستان درمنطقه Menlo park در کالفرنیا بوده است. علی رغم داشتن مشغله فراوان، اکنون حاضرشده است تاراجع به روزهای اول مدرسه ومعنی واقعی مدیریت کلاس درس صحبت نماید.

س- دکترwengچه چیزباعث شد که شما کتاب روزهای آغازین مدرسه رابنویسید؟

ازچه چیز الهام گرفتید؟

دکترwong: آن الهام به اندازه ی تقاضاهای موجود ازسوی مردم نبود.خیلی از معلمانی که آماده بودند تادرکلاسهای ضمن خدمت من شرکت کنند، به تدریج داشتند خسته می شدند. بعداً آنها به کنایه می گفتند سخنرانی های شما فوق العاده عملی وجالب بودند! ای کاش می توانستم باآمادگی کامل نت برداری کنم! حالا با نوشتن این کتاب، افراد می توانند به طورکامل یادداشت های من رادریافت کنند.

-         الان کتاب آماده است. این کتاب رامن وهمسرم تهیه کردیم. اوسردبیر وطراح کتاب بود.گرچه ویدئوهای سخنرانی های من موجودبود، معلمان ازمن خواستند که این کتاب را بنگارم. همسرم قویاً اعتقاد دارد که اغلب آموزگارها به عنوان شهروندان درجه 2 تلقی می شوند واینکه ایشان مبالغ اندکی صرف تهیه چنین محصولاتی می کنند. اواز من خواست کتابی راطراحی کنم تادرخور معلمان حرفه ای باشد.

-         چرا تصمیم گرفتید روی مدیریت کلاس تمرکز داشته باشید؟

-         به خاطر موفقیت دانش آموز

-         عادی ترین اشتباهی که معلمین مرتکب می شوند کدام است؟

-         عادی ترین اشتباه این است که معلمین مدیریت کلاس درس راانجام نمیدهند

-         فرق بین مدیریت کلاس درس وانضباط چیست؟

-         مدیریت کلاس درس، انضباط نیست. شماباموفقیت یک فروشگاه رااداره می کنید.اما انضباط آنرا انجام نمی دهید. شما یک تیم رااداره می کنید ولی کاری به انضباط ندارید. شما یک کلاس درس رااداره می کنید ولی انضباط آن را انجام نمی دهید.

-         می توانید یک تعریف از مدیریت کلاس برای ما ارائه کنید؟

-         مدیریت کلاس تمرین روشها وفرآیندی است که منجربه فراگیری دانش آموزان شودطوری که معلمین تدریس کنند ودانش آموزان بیاموزند.

-         معلمان چطور می توانند درکلاسهای درسشان موفق گردند؟

-         ازهمان روزنخست، دقیقه ی نخست وحتی ثانیه ی نخست، معلمان باید کلاسهایشان راسازماندهی نمایند وفرآیندی به کاربندند تادر جهت نیل به اهداف موفق شوند.

-         مهمترین روش هاو فرآیندهایی راکه معلمان باید به کاربندند، کدام است؟

-         عادی ترین امور روزمره، مدیریت است.مدیریتی که سبب شود دانش آموزان به محض ورود به کلاس کارشان را آغاز نمایند.

-         دومین وظیفه ی معلم این است که معلمین باید روشی راپیشه کنند تا محصلینی را ساکت نمایند.

معلم می گوید پنج تکنیک ارائه کن.

محصلین پنج تکنیک را انجام می دهند:

1- چشم ها به سوی گوینده 2- سکوت 3- آرام وبی حرکت بودن 4- دست ها آزاد

5- گوش کنید ، ودر عرض پنج ثانیه کلاس ساکت می شود.

-  شما قواعد کلاس درس را ذکر نکردید.

- یک روش، یک قاعده نیست. یک روش یکفرآیند عملی است. فرآیندها نیاز به قواعد وانضباط را کاهش می دهند.

- شما درکتابتان می گویید که"اولین دقائق کلاس درس یک معلم" متواند اورا "بسازد" یا"بشکند" به معلمانی که به حد کافی فنون مدیریت کلاسداری را به سرعت به کارنبندند، چه می گویید؟

- این سؤال همواره ازمن پرسیده شده است. من به معلمان می گویم به منزل که رفتید ازخودتان سؤال کنید که فردا چه فرآیند(روشهایی) رادر کلاس درس به کار بندم. سپس به آنها می گویم که گام های آن فرآیند را تمرین کنند. روزبعد آنها آن فرآیند را برای دانش آموزان به کاربندند. هفته بعد فرآیند و روش دیگری را برگزینند.

- آنها تمام آن روش هاوفرآیندها باخلاقیت شاگردان مداخله نمی کند؟ (ازخلاقیت آنها نمی کاهد)

- تنها راهی که معلم می تواند درکلاس داشته باشد وبراساس آن شاگردان بتوانند کار انجام دهند، کشف کنند وبا فعالیت های خودامور روزمره وروش های جدید را بیافرینند.

- آیا شماعقیده دارید به این موعظه ی سنتی که می گوید"تازمان کریس مس نخند!؟ "

- باورمن این است که تمام آموزگاران بااستعداد هستند.جملگی دوست دارند خلاق وخنده رو باشند.البته یک معلم درحالت داشتن کلاس هرج ومرج نمی تواند خلاق یا  خنده رو باشد.

- چرا شماتصمیم به انتشار کتابتان تحت عنوان "روزهای نخست مدرسه" گرفتید؟

- ما احساس کردیم که کتاب های آموزشی بسیاریکنواخت بودند. تلاش مااین بود که کتاب باکیفیت خوب وچشم نوازی منتشرشود. ماکاغذمان رااز آلمان وارد
 می کنیم. کتاب های ماتوسط یک شرکت درسنگاپور منتشر می شود که درچاپ موزه ای کتاب شهرت دارند.

صحافی کتاب مابه صورت نخ دوز است به طوری که بااستفاده مکرر، برگ ها جدا نمی شوند. ماتلاش کردیم اثری رابه معلمان هدیه کنیم که درخور شأن وحرفه معلمی باشد.

رهنمود هایی برای آموزگاران ابتدایی جهت به کارگیری کامپیوتر در درس هایشان

نویسنده: Bruno emansاز دانشگاه آمستردام. منبع: اینترنت

مترجم: منصور رحیمی فر

 

    امروزه ما هم در زندگی روزمره وهم درمحل کار باکامپیوتر سروکار داریم. کامپیوترها ازعوامل مهم درجوامع متعدد به شمارمی روند. امروزه امکانات متعددی وجود دارد که می توان به کمک آنها باسایر مردم ارتباط برقرار کرد. تلفن همراه، پست الکترونیک، پیام کوتاه،sms، اتاق های گفتگو دراینترنت ازجمله ی این وسایل به شمار می روند. همه ی اینها وسایل ارتباطی جدیدی هستند که راه استفاده ی آنها متفاوت است وهرکدام مزایای شخصی را دارا می باشند. درآینده نزدیک فناوری های جدید تأثیر خودرا برمدرسه وبه طور کلی آموزش خواهد داشت. دیگر این امکان وجودندارد که وجود ونقش رایانه ها درآموزش وپرورش نادیده بگیریم. بابه کارگیری رایانه ها در امر آموزش، نتایج یادگیری بهتر خواهد شد وبا فراگیر می تواند سازگار شود. والبته مهم است که آموختن با کامپیوتر به نوعی تفریح هم به شمار می رود. علاوه براینها، مهارت هایی همانند همکاری، ارزیابی انتقادی، دریافت بازخورد. برنامه ریزی وسازماندهی نیزآموخته می شود.  امروزه آموزگاران وظیفه دارند که درباره ی روش های به کارگیری کامپیوتردر درسهای روزانه شان بیاندیشند. حتی آموزگارانی که هیچ آشنایی باکامپیوتر ندارند، احساس می کنند که لازم است کارکردن باکامپیوترها راآغازنمایند. این مقاله سعی دارد به روشی ساده به آموزگاران مدارس ابتدایی نشان دهدچگونه می توان به کمک رهنمودهای ارائه شده کاربا کامپیوتر درامرآموزش را شروع کرد. اگرچه به هیچ وجه این مقاله بی عیب وکامل نیست، بلکه به عنوان آغازگر می تواند مفید باشد. درپایان منابعی برای مطالعه ی بیشترآموزگاران ارائه خواهد شد.

البته لازم است یادآوری شودکه یادگیری وفراگیری فنون ICT وآموزش به کمک ICT ازهم متمایزشوند. دراینجا تنهاآموزشی به کمک ICT مدنظر قرارداد. اگرچه هرموضوع درسی که به کمک ICT به فراگیران آموخته می شود. ناخودآگاه درمورد خودICT هم چیزهایی یادمی گیرند. به این ترتیب دو هدف آموزشی همزمان با هم بدست می آید.

برای بسیاری ازآموزگاران ومدارس، کاربرد رایانه هایک مرحله ی تهدیدآمیز به شمارمی رود. هم چنین به دلیل تخصصی کم معلمان ومدیران مدارس دربرداشتن اولین گام برای استفاده ازکامپیوتر درکلاس درس مرددهستند وچندان تمایلی از خودشان نشان نمی دهند.

این وضعیت البته اکنون درحال تغییراست وپروژه های موفق ICT درمدارس ابتدایی نتیجه ی کاریک معلم پرشوروشوق وباذوق می باشد. اما نباید معلمانی که در استفاده ازICT بی میل هستند ملامت شوند.محدودیت زمانی را باید در نظر داشت. دانش آموزان باید براساس بودجه بندی مقدار معینی ازمواد درسی را بیاموزند. تدریس به روش سنتی این اطمینان رابه معلم می دهد که خواهند توانست با موفقیت مواددرسی را تدریس کنند اما پرش به سوی پروژه ی جدید(استفاده ازICT) این اطمینان رانمی دهد.ازطرف دیگرفشار"دوره ی جدید" وجود دارد که از معلمین واز مدارس می خواهدکهICT رادر برنامه ریزی درسی شان به کار برند. دراین مقاله مراحل وگامهایی راکه این کار را تسهیل می کند ارائه می شوند ووقتی معلم های بیشتری احساس راحتی کردندو بابه کارگیری کامپیوترها در آموزش برای ادامه آن اشتیاق نشان دادند، می توانند این توصیه رابه دیگر معلمان بکنند. شایداین بهانه ای باشد تامعلمان با ابتکارهای جدید خود کارباICT را شروع نمایند.

برروی آموزگاری تمرکزکنیم که اصلاً تجربه ی استفاده ازکامپیوتررا ندارد. وی سال ها باموفقیت به امرتدریس اشتغال داشته است. ازآنجا که اویک معلم خوبی است، درک می کندکه دیریا زود کامپیوترها وارد کلاس اوخواهد شد، واز آنجا که معلم خوبی است اجازه می دهد که این اتفاق رخ دهد.اما چطورشروع کند؟ نترسید donot be afraid:   ICT تنها ابزاری است که به شمادر امر تدریس کمک می نماید. درست مثل تخته سیاه که به شما درنمایش دادن وتوضیح دادن کمک می کند یا مثل کتاب ها که بامواد آموزشی خودشمارا یاری می کنند. البته این بدان معنا نیست که هیچ نیازی به آموزش قبل ازبکارگیری ict درامر آموزش نیست. اما با یک دوره آموزش پایه ومقدماتی معلم می تواند کارهای زیادی باکامپیوتر انجام بدهد. ومهمتر اینکه اومی آموزد چه وقت وچگونه ازکامپیوتر کمک بگیرد، جایی که بدون کمک کامپیوتر نمی توانست موفق بشود.علاوه براین اومی تواند یک کامپیوتر درمنزل داشته باشد تادرسهای خودرا طراحی کند. حالا یک توصیه ی دیگر لازم است:

حالا حرکت را شروع کنید. یک شروع ساده                     A simple start:

معلمینی که می خواهنداز کامپیوتردر کلاس های درسشان بهره گیری کنند، بهتر است ازیک چیزساده شروع کنند. این کارسبب می شود که کاربا کامپیوتر دشوار جلوه نکندومعلم احساس کند براوضاع مسلط است ودر بدترین سناریوی ممکن، می تواند درسش رابدون استفاده ازکامپیوتر به پیش ببرد.همه ی اینها زمانی رخ می دهدکه معلم احساس کندبراوضاع مسلط است وقادراست همه ی مسائل پیش آمده را حل کند.  بنابراین یک شروع ساده به شدت توصیه می شود. به عنوان یک مثال ساده، معلم می تواند برنامه ی استفاده ازe-mail یا پست الکترونیکی رادر کلاس بابچه ها شروع کند.دراین برهه، معلم باید ازهرگونه برنامه ی دیگر کامپیوتری پرهیز کندبه خصوص آنهایی که برایش تازه وجدید هستند. درآغاز، شروع کردن کاری که خودش می داند به اندازه کافی مشکل می باشد.کاربرد کامپیوتر درکلاس چیزی بیش از درسهای روزانه نیست تنها وقت اضافه تر می طلبد. ابتکارهای رایانه وقتی بخشی ازدرسهای عادی شوند. موفق تر جلوه می کنند. دراین صورت، تلاش اضافه برای معلم چندان قابل توجه نیست زیرا او به هر حال ناگزیر است طرح درس خودرا آماده کند، ضمن اینکه بااین کار دانش آموزان با اشتیاق بیشتردر کلاس حاضر می شوند وجو یادگیری غنی تر می شود. آنها نه تنها موضوعات عادی رافرمی گیرند، بلکه مهارت های ICT راهم می آموزند واین برای آنها یک جایزه محسوب می شود.علاوه براین، انگیزه یادگیری افزایش می یابد.

برگردیم به مثال کاربرد e-mail :

چرا تدریس خودرا بااین سؤال ازدانش آموزان شروع نکنیم که: برای دوستان خود یکe-mail ارسال کنید؟

از ترکیبی از مهارت ها وابزارها کمک بگیرید:

ازتکنیک های تدریس به همراه خدماتی که کامپیوتر به شما ارائه می کند همزمان استفاده کنید. این کار به موفقیت شما کمک می کند. هم چنین این حالت به شما کمک می کندتا دروقت خود صرفه جویی کنید.

تمرکز نباید روی تکنیک ها باشد. اطمینان حاصل کنیدکه کامپیوتر درخدمت شما باشد نه شما در خدمت کامپیوتر. شما به کامپیوتر برنامه ودستور می دهید وآن را درکنترل خود دارید تااز آن درجهت بهبود روند آموزش بهره گیرید. درواقع نقش کامپیوتر باید تعلیمی یا آموزشی باشد.

نقش تغییر وتنوع در شخصیت معلم

معلم درعین حال که به امرتدریس اشتغال دارد می تواند نقش های دیگری هم در کلاس داشته باشد، می تواتند، راهنما باشد و برانگیزاننده، محرک دانش آموز به حساب آید.

شما هم چنین یک فراگیر هستید.

یک معلم، یک فراگیرهم هست. همه روزه اوبا مطالب واطلاعات جدیدی روبرو می شود به ویژه با وجود کامپیوترواینترنت، حجم اطلاعات موجودبه حدی است که انسان چه بخواهد وچه نخواهد، برای سازگاری وهماهنگی باشرایط پیش آمده مجبور است به مهارت استفاده ازاین ابزارها مجهزگردد. اشکالی هم ندارد که شاگردان بدانند شما دانش واطلاعات خود را به روز می کنید.این یک حسن است.

 

 

 

 

 

 

    هرکجا علوم تجربی به شیوه ی سخنرانی و انتقال معلومات و محفوظات تدریس شود , علوم تجربی نابود می شود.

و به دنبال آن قوه ی خلاقیت دانش آموزان نیز به نیستی کشانده می شود .

 

موانع انجام دادن فعالیت های آزمایشگاهی  ( روش تدریس آزمایشگاهی )

   با نظر سنجی هایی که از معلمان به عمل آمده , اغلب آن ها نگرش مثبت به فعالیت های آزمایشگاهی دارند ولی بنا به دلایلی – که به ترتیب اولویت و اهمیت در پی می آید – فعالیت های آزمایشگاهی را انجام نمی دهند یا این که به صورت ناقص عمل می کنند :

1-    کمبود امکانات ( وسایل و مواد ) و تجهیزات لازم , که البته در دوره ابتدایی با توجه به این که فعالیت های آزمایشگاهی با وسایل و مواد ساده نیز انجام پذیر است , کمبود امکانات تا حدی کمتر تأ ثیر می گذارد و نبود آزمایشگاه و یا کلاس درس به صورت آزمایشگاه به عنوان مانع صحیح تر به نظر صحیح تر به نظر می رسد .

2-    نداشتن مهارت کافی معلمان در انجام آزمایش و آزمایشگاه و آگاهی ناکافی از روش تدریس آزمایشگاهی (  ضعف تخصصی معلمان و متصدیان ) , در صورتی که معلم به روش تدریس آزمایشگاهی احاطه کامل نداشته باشد , هرگز این روش را به کار نمی گیرد و در بعضی از موارد که معلمان به انجام آزمایش مبادرت می ورزند , باز به دلیل نداشتن آگاهی فنی از روش تدریس آزمایشگاهی , به صورت کلیشه ای عمل می کنند , بدون این که دانش آموز را از هدف آزمایش و مطلبی که معلم به دنبال آن است آگاه کنند . در صورتی که معلم مهارت کافی در بکارگیری و استفاده صحیح از وسایل و امکانات آزمایشگاهی را نداشته باشد , همان حد اقل امکانات موجود هم هدر می رود .

3-    عدم نظارت و پیگیری مدیران و مسئولان آموزش نسبت به عملکرد آزمایشگاه ها و معلمان در زمینه فعالیت های آزمایشگاهی و حتی شواهد , حاکی از آن است که اکثر مدیران و مسؤلان آموزش نسبت به آزمایشگاه و فعالیت های آزمایشگاهی بهای لازم را نمی دهند و به آن بی توجه اند .

4-     انبوهی دانش آموزان و عدم تناسب زمان و فضای محدود آزمایشگاه و حتی در دوره ابتدایی فقدان آزمایشگاه .

5-    ضعف در ارزشیابی معلمان , بدین نحو که هیچ گونه تفاوتی بین معلمان فعال که توجه فراوان به فعالیت های آزمایشگاهی دارند و تلاش بسیاری در به کارگیری امکانات و وسایل می کنند با معلمانی که هیچ گونه تلاش و حتی اعتقادی نسبت به فعالیت های آزمایشگاهی ندارند , وجود ندارد و همین امر نقش و تأثیر منفی بسیار شدیدی را در روحیه معلمان فعال می گذارد و حتی انگیزه را در آن ها از بین می برد و سبب غیر فعال شدن آن ها می شود.

مجموعه ی عوامل فوق مهم ترین عوامل مؤثر بر کم توجهی های موجود به فعالیت های آزمایشگاهی و روش تدریس آزمایشگاهی علوم تجربی است .  نتیجه ی این کم توجهی را همگان به وضوح د ر دستاورهای آموزش و پرورش شاهدین ویکی از بارز ترین آن ها عدم ظهور خلاقیت در فارغ التحصیلان یا خلاقیت محدود در بین دانش آموزان است .

 

قابل توجه همکاران محترم در مدارس ابتدایی و راهنمایی                       

 

گروه های آموزشی عمومی آماده دریافت نظرات و پیشنهادهای کارشناسانه ی همکاران از کلیه ی پایه ها و رشته ها در زمینه های زیر می باشد :

- برگزاری مجامع عمومی ,برگزاری کارگاه های آموزشی,معرفی استادان متبحر .

- بررسی مواد آموزشی از قبیل کتب درسی ,دفتر کلاسی,پیک نوروزی  و ........

- حذف شیوه های سنتی در زمینه های مدیریت کلاس درس و مدرسه  , ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان, ارائه تکالیف درسی دانش آموزی و ..... 

- ارائه اشکالات و ابهامات آموزشی .

- اعلام آمادگی جهت شرکت در جشنواره تدریس ، همکاری در اجرای برنامه مجامع عمومی ، حضور در جلسات داخلی گروه . ....

- سایر موارد

نظرات ()
مهدی دانایی فرد ۱۳۸٧/۱٢/٩

آخرین مطالب ارسالی
نفاق
چند معجزه از امام جواد
شناخت اجمالی حجر بن عدی کندی
معناى مودّت اهل بیت (ع ) و دلیل لزوم آن
امامت روح اسلام است
احادیث وجوب ترس از خدا
عوامل ورود به بهشت
در هر سرزمینى قبرى خواهد بود
گریه بر شهید
عضو شو n96 جایزه بگیر
درباره وب
علم الهدی

آمار کاربران
 
چه کسانی به ما لینک دادند؟

نوسندگان


لینک دوستان

بخش ویژه


صفحه اصلي  |  آرشیو |  لینکستان  |  تماس با ما
 Design By ParsTheme & Publish By ParsTheme


www.rapfa.com

قالب وبلاگ

Free Template Blog

قالب بلاگفا

قالب پرشین بلاگ